Kultur for læring

I disse dager skal dere foreldre som har gitt samtykke om det, delta på en spørreundersøkelse i forbedringsarbeidet Kultur for læring i barnehagen. Målet med arbeidet er å videreutvikle barnehagens pedagogiske praksis slik at barna får realisert sitt potensial for trivsel, utvikling og læring. Dette er den andre av tre spørreundersøkelser vi skal ha. Den første var i fjor, nå er det denne, og så kommer den siste undersøkelsen høsten 2021.

Hensikten med spørreundersøkelsene er for det første at barnehagene skal få kunnskap om barnas opplevelse av barnehagetilbudet, deres sosiale og språklige utvikling. Videre vil barnehagene få informasjon om foreldrenes opplevelse av tilfredshet med tilbudet og samarbeid med de ansatte. Barnehagene vil også få informasjon om hvordan de ansatte opplever egen arbeidssituasjon og kunnskap om leders ledelse av barnehagen.

Resultatet fra de ulike spørreundersøkelsene vil så danne utgangspunkt for videre arbeid i den enkelte barnehage.

Videre vil dataene fra spørreundersøkelsene danne grunnlaget for regionale forskningsrapporter og anvendes i forskning i SePu, Høgskolen i Innlandet.

Så tusen takk for deres bidrag til at vi sammen skal gjøre barnehagen enda bedre!