ÅRSPLAN FOR 2014/2015

Innhold

Innhold

1. Forankring – Hva er barnehagens årsplan utarbeidet fra

2. Omsorg, lek, læring og danning

3. Satsningsområder

3.1 Natur og friluftsliv

3.2 Sosial kompetanse

3.3Språklig kompetanse

4. Bruk av IKT i barnehagen

5. Vurderingsarbeid 2014/2015

6 Dagsrytme

7. Mat og drikke:

8. Leker

9. Planleggings- og feriedager 2014/2015

10. Overgang barnehage - skole

11. Arrangement og merkedager

12. Barnegruppene

13. Barnehagens hjemmeside

 

1. Forankring – Hva er barnehagens årsplan utarbeidet fra

Årsplan gjelder for ett år om gangen, og skal blant annet gi personalet en forpliktende ramme å arbeide etter.

Barnehagens årsplan tar utgangspunkt i:

 

- Barnehageloven

- Rammeplan for barnehagens innhold og arbeidsoppgaver

- Kommunal leseplan for Elverum kommune

- Overgang barnehage-skole. Veiledningshefte. Elverum kommune

- Barnehagens egen virksomhetsplan

 

Barnehagens verdigrunnlag: Medmenneskelighet, likeverd og respekt.

 

Barnehagens motto: Ta vare på opplevelsene!

 

 

2. Omsorg, lek, læring og danning

Omsorg, lek, læring og danning er begrep som står sentralt i den pedagogiske virksomheten i barnehagen. Barnehagens virksomhetsplan omtaler hvordan vi jobber med omsorg, lek og læring.

 

Danning er en personlig og livslang prosess som bl.a handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og andre personer, og gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. I barnehagen innebærer dette bl.a en vektlegging av

- lek og samspill med andre

- skaperglede og kreativ utfoldelse

- undring og utforsking

- dialog mellom barn-barn og

barn-voksne

 • demokrati og barns medvirkning

 

3. Satsningsområder

I Sørskogbygda Naturbarnehage har vi valgt oss følgende satsningsområder:

- Sosial kompetanse

- Språklig kompetanse

- Natur og friluftslivNår det gjelder satsningsområdene er gruppene fleksible i forhold til hvordan de jobber med områdene. Det blir viktig å være lydhør for hva barna har behov for av stimulering i løpet av barnhageåret.

Vi har valgt å bruke trapper for å synliggjøre progresjonen i det pedagogiske arbeidet. Hver gruppe har sitt trappetrinn, og trinnene bygger på hverandre. Innholdet fra et trinn blir derfor videreført til neste trinn. Avhengig av barnegruppas sammensetning kan det være glidende overganger mellom de ulike trinnene.

 

3.1 Natur og friluftsliv

Hovedmål for natur og friluftsliv:

- mestre å oppholde seg i naturen, føle trygghet

 • få gode naturopplevelser året rundt

- bli glad i naturen, og på sikt kunne ta vare på naturen

 • stimulere til fysisk aktivitet og oppleve glede ved friluftsliv

 • formidling av kultur og tradisjoner knyttet til natur, friluftsliv og nærmiljø

 

Elg

Overnattingstur og overnatting ute for de eldste. Bli kjent med elgen. Lære om jakttradisjon og være med på elgslakting. Besøke foringsplass for elg/rådyr. Selv tenne bål og lage mat på bål. Gjøre seg kjent med minst fire fugle- og blomsterslag. Søppelsortering. Plukke og foredle sopp. Ansvar for fuglekassene. Skilek og lengre skiturer. Klatring i Klatreberget. Delta på temadager på Skogmuseet. Fisking og pilking. Jobbe mot barnehagens eget kunnskaps- og ferdighetsmerke for friluftsliv.

 

 

 

Rev

Spikking med kniv. Mer fokus på årstidene. Kjenne igjen forskjellige bærslag. Være med å tenne bål og lage mat på bål. Medansvar for fuglekassene. Klatre i trær. Kjenne igjen minst tre fugle- og blomsterslag. Leke elgjakt. Bli kjent med reven. Begynnende innsikt i hvordan ta vare på naturen (friluftsloven). Næringskjeden og jaktkultur. Skilek. Oppleve at turene blir lengre og mer krevende

 

 

 

 

Hare

Kjenne igjen minst to fugle- og blomsterslag. Lage fuglemat. Følge en fuglekasse gjennom året. Bli kjent med haren, leke harejakt. Plukke og foredle skogsbær. Bevege seg i ulendt terreng året rundt og oppleve at turene blir lengre. Erfaring med bål, bålvett og matlaging på bål. Besøk på Skog- og Glomdalsmuseet. Oppmuntre til bruk av ski. Vekke interesse for småkryp og insekter. Legge til rette for undring. Søppelplukking.

 

 

 

Ekorn

 

Skape trygghet når det gjelder å oppholde seg i naturen. Oppleve positiv utetid. Vekke nysgjerrighet. Kjenne til begrepet fugl. Mate fuglene. Besøke fuglekassene. Oppleve bålbruk og matlaging på bål. Plukke bær og blomster. Klatre på stubber og steiner. Små turer i nærområdet. Sanseopplevelse med jord, ild, luft og vann. Bli kjent med ekornet. Oppleve at søppel tas med tilbake til barnehagen. Snøaktiviteter. Sette poteter og så urter og grønnsaker. Gårdsbesøk

 

 

 

 

 

3.2 Sosial kompetanse

 

Hovedmål for sosial kompetanse:

 • få ferdigheter i å samhandle positivt med andre i ulike situasjoner

 • oppleve glede og humor

 • utvikle selvstendighet og trygghet på seg selv og sin egen identitet, blant

annet gjennom ulike mestringsopplevelser

 • utvikle gruppetilhørighet

 • sikre en god og trygg overgang mellom barnehage og skole

 

 

 

Elg

To overnattinger for de eldste (dvs. skolebegynnerne), en gang for de nesteldste. Underholde de andre gruppene. Vektlegge dialogen med andre. Barnemøte, med vekt på demokratiske prosesser. Lage regler for gruppa. Jobbe med selvstendighet i ulike situasjoner. Kunne velge klær etter vær. Skolebesøk. Regelleker og spill. Gjøre og holde avtaler. Vedlikehold av fuglekasser. Arrangere foreldrekaffe.

 

 

 

Rev

Jobbe med selvhevdelse i ulike situasjoner. Dramatisering. Samarbeide om ulike oppgaver. Lage fortellinger sammen med andre. Overnatting for de eldste barna. Forberede julebord. Forberede foreldrekaffe. Støtte og hjelpe hverandre i det daglige. Samtaler og kommunikasjon med andre. Ta i mot fellesbeskjeder. Sangleker. Rollelek.

 

 

 

Hare

Utnytte rutinesituasjonene. Bruke rim, regler og sanger. Bruke små historier og fortellinger. Bruke bøker og eventyr. God plass for leken. Samlingsstunder, f.eks rundt bålet. Små turer. Være med på foreldrekaffe. Henge opp fuglekasser. Enkle rollespill. Oppleve glede ved fellesopplevelser. Jobbe med selvkontroll i ulike situasjoner. Enkle spill (turtaking).

 

 

 

Ekorn

 

Utnytte her-og-nå-situasjonene. Møte daglig omsorg. La barn hjelpe barn. Bruke enkle sanger, rim og regler. Foreldrekaffe. Fri og styrt lek. Bursdagsfeiring. Fellesopplevelser, inne og ute. Dukketeater. Begynnende fokus på empati og prososial atferd. Møte ulike utfordringer ut ifra sitt ståsted, og oppleve glede ved å mestre. Lage fuglemat og mate fuglene

 

 

 

 

3.3 Språklig kompetanse

Hovedmål for språklig kompetanse:

- ha et godt, variert og aktivt språkmiljø i barnehagen

 • skal være rom for den gode samtalen

 • legge til rette for og oppmuntre til bruk av skriftspråket

 • bidra til et positivt forhold til tekst og bilder

 • gjøre barna klare til skolestart, og skal ved ved barnehageslutt være på LUS-nivå 3 (dvs. kunne kjenne igjen eget navn, kjenne leseretningen, skjønne at det som er skrevet kan leses/sies)

 

 

 

Elg

Knytte sammenheng mellom lyd og bokstav. Kjenne innholdet i begrepene lyd, bokstav og ord. Snakke om ordene vi bruker. Skrive. Lage egne rim og eventyr. Logolesing/helordslesing. Kjenne leseretningen. Arbeide med matematiske begrep som tall, former etc. Bruke talekor. Ukentlig språksprell-samlinger. Bruke ulike spill. Jobbe med noen av de mest kjente barnebokforfatterne og rollefigurene i barnelitteraturen. Skrive bokanmeldelser og lage Bokorm. Rollelek

 

 

 

Rev

Arbeide videre med rim, regler, rytme, fortelling og høytlesning. Gjenkjenne egen bokstav/navn. Klappe stavelser. Lytte etter lyder. Selv lage enkle fortellinger (diktere mens voksne skriver). Lytte etter første og siste lyd i ord. Rime. Høre at voksne bruker begrepene lyd, ord og bokstav. Lekeskrive. Gjenfortelle. Bruke enkle spill.

 

 

 

 

Hare

Bli kjent med taleorgan og øret. Arbeide videre med rim, regler, rytme, høytlesing og fortelling. Bli kjent med de enkleste folkeeventyrene. Dramatisering. Arbeide med begreper knyttet til posisjon, farger og mengder. Leke med lyder og stemmebruk. Månedlig musikkstund med rytmeinstrumenter. Sangleker. Bruke sangkort.. Enkle spill og puslespill. Ha bokstaver og tall synlig og til bruk i leken.

 

 

 

Ekorn

 

Oppleve voksne som gode språkmodeller. Leke med lyder. Velge ut minst 3 faste sanger og 1-2 faste rim/regler hver måned. Bevegelsessanger og navnesanger. Månedlig musikkstund med rytmeinstrumenter. Munnmotorikk. Bade seg i språk gjennom hele dagen. Alltid ha bøker lett tilgjengelig. Oppleve høytlesning minst 2 ganger hver uke. Konkretisering av ulike begrep, inne og ute.

 

 

4. Bruk av IKT i barnehagen

 

Både rammeplanen og den kommunale leseplanen påpeker at barna skal få erfaring med IKT i barnehagen.

 

Vi har laget en IKT-trapp som viser hvordan vi har tenkt at gruppene skal bruke IKT i det pedagogiske arbeidet. Også her bygger trinnene på hverandre, dvs. at innholdet på det ene trinnet blir videreført over i det neste.

 

 

 

Elg

Arbeide med ulike billedprosjekt (ta bilder sjølv, lage utstilling osv.). Skrive navnet sitt på PC, og evt. skrive annen tekst. Bruke ulike pedagogiske spill. Selv få innhente informasjon på internett. Filme/lage film med voksenhjelp. Kommunisere med andre over nettet. Legge ut egenproduserte eventyr etc. på hjemmesiden. Selv bruke kopieringsmaskin og skanner. Oppleve bruk av GPS. Får en foto-CD når de slutter i barnehagen.

 

 

 

Rev

Få hjelp til å skrive egen bokstav og eget navn på PC. Bruke enkle pedagogiske spill. Være med å innhente fagstoff fra internett. Være med å ta ut bilder og velge hvilke bilder som skal skrives ut. Bruke paint-programmet og skrive ut bildet. Være med å bruke kopieringsmaskin og skanner. Selv kunne bruke CD-spiller. Bruke mikrofon.

 

 

 

 

Hare

Selv prøve å ta bilder/filme. Lekeskrive på PC. Prøve helt enkle spill. Prøve paint-programmet på PC. Oppleve hvordan bruken av data-musa har en samanheng med det som skjer på skjermen. Være med på lydopptak.

 

 

 

Ekorn

 

Bøker/sanger/regler som brukes skal gjøres tilgjengelig for foreldrene på barnehagens hjemmeside. Oppleve bruk av foto-/videokamera. Oppleve bruk av CD-spiller, kopieringsmaskin og skanner. Få prøve data-musa. Se film.

 

 

 

 

5. Vurderingsarbeid 2014/2015

Gjennom rammeplanen er barnehagen forpliktet til å vurdere arbeidet i barnehagen på en planlagt, systematisk og åpen måte. I barnhagens virksomhetsplan har vi omtalt hvordan vi arbeider med vurdering gjennom barnehagegåret, men i barnehageåret 2014/2015 har vi i tillegg valgt følgende:

 

Hva skal vurderes: Utvidelse av gruppetiden.

Hensikt med vurderingen: Vi ønsker å utvide tiden gruppene er hver for seg, og ønsker å finne ut hvordan dette praktisk kan la seg gjøre og hvilke konsekvenser det får for hele barnehagen.

Hvem skal vurdere: Personalet og foreldrene

Hvordan kan vi vurdere: Samtaler underveis i gruppene og på ped.ledermøtene, jevnlig kommunikasjon med foreldrene, spørreskjema til foreldrene

Når skal vi vurdere: Fortløpende i gruppene, i forbindelse med årsevalueringen våren 2015

 

 

 

 

6. Dagsrytme

Det er et ønske om at gruppetiden skal utvides noe for å skape mer ro i gruppene. Det er også ønskelig at kjernetiden utvides noe, slik at gruppene kommer i gang med dagens turer og aktiviteter tidligere. Ny kjernetid blir dermed 09.30-14.00. Vi ønsker at barna er tilstede i dette tidsrommet.

 

Barnehagen åpner

Kl. 06.30

Frokost

Kl. 08.00

Ekorn begynner sin gruppetid

Kl. 08.30

Hare, Rev og Elg begynner sin gruppetid

Kl. 09.30

Lunsj for alle gruppene

Kl. 11.30

Frukt/mellommåltid

Kl. 14.15

Hare, Rev og Elg avslutter sin gruppetid

Kl. 15.00

Ekorn avslutter sin gruppetid

Kl. 15.30

Barnehagen stenger

Kl. 17.00

 

 

7. Mat og drikke:

I barnehagen har vi tre faste måltider hver dag. Barn som skal spise frokost tar med matpakke, drikke ordnes av barnehagen. Vi ønsker å gi barna sunne matvaner, og det er fint om dere foreldre kan hjelpe oss med dette. Derfor oppfordrer vi til å ta med sunne matpakker til frokost (tips: grovt brød, frukt / grønt, lite sukker).

Lunsj-måltidet ordnes i barnehagen, og består som hovedregel av brød/knekkebrød, pålegg, melk og litt frukt/grønnsaker. Minst en gang i uken byttes brødmaten ut med et varmt måltid.

Frukt-måltidet består av frukt/grønnsaker, i tillegg til knekkebrød, yogurt etc.

Fra den 15. mars til den 15. oktober spiser vi frokost ute en dag i uka. Barna møter påkledd i barnehagen. De minste barna får tilbud om å spise inne, men alle begynner dagen ute. For å kunne bruke koie og lavvo som varmestuer oppholder vi oss på jordet utenfor lekeplassen, og det er fint om barna kan bli fulgt dit når de kommer.

Det kan bli endringar ved ekstreme værforhold, personalet vurdere hva som er best for barna.

 

Fordi barnehagen ønsker et kosthold med lite sukker, ønsker vi ikke at barna har med seg kaker, is og godteri når de feirer fødselsdag. I hovedsak er det barnehagen som står for det som serveres også på disse dagene.

8. Leker

Etter ønske fra foreldrene er det ikke anledning til å ta med egne leker i barnehagen, med unntak av når det er ha-med-dager.

 

9. Planleggings- og feriedager 2014/2015

 

9.1 Ferie

 

På årsmøtet 2006 ble det vedtatt av barnehagens samarbeidsutvalg hvert år skal fastsette tidspunktet for sommerferien. Barnehagen kan være stengt inntil 3 uker, og foreldre/ansatte skal gjøres kjent med vedtaket innen 31.desember året før.

 

Første barnehagedag 2014/2015 blir mandag 28. juli . Barnehagen har åpent som vanlig i romjula og dagene før påske, men hvis det er mindre enn 7 barn påmeldt, kan barnehagen bli stengt. Julekveld, nyttårskveld og onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00.

9.2 Planleggingsdager 2014/2015

Barnehagen skal i gang med et 3-årig kompetanseutviklings-program med andre barnehager i Elverum kommune, og planleggingsdagene er derfor samkjørt med disse. Barnehagen vil være stengt følgende dager:

Torsdag 15. august

Fredag 16. august

Fredag 14. november

Fredag 2. januar

Fredag 15. mai

 

10. Overgang barnehage - skole

Elverum kommune har laget et veiledningshefte for overgang barnehagen - skole, gjeldende for alle barnehagene i kommunen. Heftet tar utgangspunkt i Rammeplanen for barnehager.

 

Hovedmål:

- sikre at alle femåringene får erfaring innen områdene språk/tekst/kommunikasjon og antall/rom/form innen skolestart

- sikre at alle femåringene har nødvendig sosial kompetanse innen skolestart

- gi relevant informasjon til barnehage og skole om hva som forventes av 6-åringen

når det begynner på skolen, og hva som skal vektlegges det siste barnehageåret.

 

Hva gjør vi for forberede en god overgang til skolen:

- gjennomfører flere organiserte besøk på skole/SFO gjennom året

- inviterer 1. klasse til barnehagen

- følge Leseplanen utarbeidet for Elverumsbarnehagene

- arbeide med sosial kompetanse, bl.a trene selvstendighet og selvhevdelse

- utveksle informasjon med skolen

 

11. Arrangement og merkedager

Selv om hverdagen er viktigst for barnas utvikling og læring, er det også hyggelig med avbrekk fra hverdagene. Av den grunn har barnehagen etter hvert fått sine egne tradisjoner som vi ønsker å ta vare på videre.

 

11.1 Arrangement som personalet har ansvaret for

Enkelte arrangement gjelder for alle barna som går i barnehagen, andre kun for de barna som har barnehagedag, mens noen arrangement også er for andre familiemedlemmer.

 

Uke 37

Høsttur (alle barna, helst med en voksen).

Uke 38

Familiedag

Uke 43

Internasjonal uke

Uke 49

Nissefest (alle barna, av og til med foreldre)

Uke 50

Lucia-markering (med foreldre)

Uke 51

Julebord på dagtid (alle barna)

Uke 6

Karneval, med egne kostymer som foreldrene har ansvaret for (alle barna).

 

 

Uke 10

Martns-uke

Uke 13

Påskelunsj (barn med barnehagedag)

Uke 20

Rydding og raking på uteområdet

Uke 22

Besteforeldredag (alle barna)

Uke 23

Overnatting (barn født 2010)

Uke 24

Overnatting (barn født 2009)

Juni

Sommerfest

 

11.2 Arrangement som foreldrene har ansvaret for

Gjennom mange år har foreldrene til de barna som begynner på skolen hatt medansvar for noen arrangement i løpet av barnehageåret. Styrer fordeler foreldrene på de ulike komiteene, og det tas hensyn til hvilke foreldre som bor i Sørskogbygda og hvem som har tilknytting til andre skolekretser.

- Juletrefest i Sørskogbygda – sammen med representanter fra bl. a Sørskogbygda

Menighetsråd.

 • 17. mai i Sørskogbygda - sammen med representanter fra bl.a Sørskogbygda skole og

Sørskogbygda Idrettslag

 • Sommerfest i barnehagen – i 2014/2015 tar de ansatte ansvaret for dette arrangementet alene

 

12. Barnegruppene

Vi har valgt å dele barna inn i fire grupper; Ekorn, Hare, Rev og Elg. Arbeidet i

gruppene foregår mellom kl 09.30 – 15.00 (kl. 0830-1530 for Ekorn), mens resten av dagen er fellestid for hele barnehagen.

 

I inndelingen av gruppene har vi forsøkt å ta hensyn til barnas alder, modenhet, gruppenes størrelse - og vennskap mellom barna når vi har mulighet til det.

 

Barnehagens årsplan ligger åpen på barnehagens hjemmeside, og av hensyn til personvernet har vi derfor fjernet barnas navn fra årsplanen. Hjemmesiden vil omtale hvilke voksne som er i de ulike gruppene.

 

13. Barnehagens hjemmeside

Barnehagen har egen hjemmeside, og vi ønsker en aktiv bruk av denne. Her vil dere som foreldre finne aktuell informasjon om barnehagen, bl.a:

- "Velkommen til Sørskogbygda Naturbarnehage. Informasjon om praktiske

forhold og hverdagens faste gjøremål"

- Virksomhetsplan for Sørskogbygda Naturbarnehage

- Årsplan for Sørskogbygda Naturbarnehage

- Vedtekter for Sørskogbygda Naturbarnehage SA

- Gruppenes ukeplaner (deles ikke lenger ut som papirkopi fra høsten 2013)

- Oversikt over gruppenes boklister, hvilke sanger og regler de bruker osv.

- Bilder fra gruppene

- "Styrer informerer ..." (skriv fra styrer)

 

Adresse til hjemmesiden: http://sorskogbygdanatur.barnehage.no

 

Barnehagens e-post-adresse: postmaster@sorskogbarnehage.no