REDUKSJON AV FORELDREBETALING

Her kommer viktig informasjon fra Elverum kommune .....

Til foresatte i private og kommunale barnehager.

 

INNFORMASJON OM FORELDREBETALING I BARNEHAGER. 

Fra 1.mai 2015 er det innført en ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen. Husholdninger med lavere inntekt enn 473 000 kan søke om reduksjon av foreldrebetalingen.

Ingen husholdning skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Dette er hjemlet i Forskrift om foreldrebetaling i barnehage. 

Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen, som fra 1.mai 2015 er kr 2580,- pr måned. Betaling for kost kommer i tillegg. 

For kommende barnehageår er frist for hovedbehandling av søknad om redusert betaling 1.juni.

For supplerende opptak er fristen 2 uker etter opptak av plass i barnehage.

Søknader mottatt etter disse frister får virkning fra den 1.i påfølgende måned forutsatt at søknaden er poststemplet senest den 1. i måneden.

Inntil søknad og inntektsdokumentasjon foreligger, vil foreldrebetalingen forbli uendret. 

Til søknad om reduksjon foreldrebetaling skal skjema «Søknad om redusert betaling i barnehage» benyttes. Skjema kan hentes på kommunens nettside eller i barnehagen. 

Husholdningens siste års selvangivelse skal legges ved søknaden.

Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig kapital- og personinntekter, er søker pliktig å opplyse om det ved søknaden.

Dersom søker ikke kan legge frem selvangivelse eller ved vesentlig eller varig endring i husholdningens inntekt i forhold til siste års selvangivelse, skal søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Søker må selv levere  inntektsopplysninger fra Nav.

Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. 

Som hovedregel skal søknaden vare ett år av gangen. 

Det er kommunen hvor barnet er folkeregistrert som behandler søknaden om reduksjon. 

Vedtak om fastsettelse av foreldrebetalinge for den enkelte barn kan påklages til Fylkesmannen i Hedmark. 

 

Elverum, 080515 

Anne Grete Lynum

Konst. Bhg sjef