ÅRSPLAN 2015/2016

Innhold

Innhold

1. Forankring – Hva er barnehagens årsplan utarbeidet fra

2. Omsorg, lek, læring og danning

3. Satsningsområder

3.1 Natur og friluftsliv

3.2 Sosial kompetanse

3.3 Språklig kompetanse

3.4 Bruk av tradisjonsstoff som inspirasjon for leken

4. Bruk av IKT i barnehagen

5. Vurderingsarbeid 2015/2016

6 Dagsrytme

7. Mat og drikke:

8. Leker

9. Planleggings- og feriedager 2015/2016

10. Overgang barnehage - skole

11. Arrangement og merkedager

12. Barnegruppene

13. Barnehagens hjemmeside og facebookside 

 

1. Forankring – Hva er barnehagens årsplan utarbeidet fra

Årsplan gjelder for ett år om gangen, og skal blant annet gi personalet en forpliktende ramme å arbeide etter.

Barnehagens årsplan tar utgangspunkt i:

 

- Barnehageloven

- Rammeplan for barnehagens innhold og arbeidsoppgaver

- Leseplan for Elverum kommune

- Overgang barnehage-skole. Veiledningshefte. Elverum kommune

- Barnehagens egen virksomhetsplan

 

Barnehagens verdigrunnlag: Medmenneskelighet, likeverd og respekt.

 

Barnehagens motto: Ta vare på opplevelsene! 

 

2. Omsorg, lek, læring og danning

Omsorg, lek, læring og danning er begrep som står sentralt i den pedagogiske virksomheten i barnehagen. Barnehagens virksomhetsplan omtaler hvordan vi jobber med omsorg, lek og læring.

 

Danning er en personlig og livslang prosess som bl.a handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og andre personer, og gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. I barnehagen innebærer dette bl.a en vektlegging av

- lek og samspill med andre

- skaperglede og kreativ utfoldelse

- undring og utforsking

- dialog mellom barn-barn og barn-voksne

 • demokrati og barns medvirkning

 

3. Satsningsområder

I Sørskogbygda Naturbarnehage har vi valgt oss følgende satsningsområder:

- Sosial kompetanse

- Språklig kompetanse

- Natur og friluftslivSom en del av et treårig utviklingsprosjekt i barnehagen vil vi i 2015/2016 har spesielt fokus på hvordan vi kan bruke tradisjonsstoff som inspirasjon for lek:Når det gjelder satsningsområdene er gruppene fleksible i forhold til hvordan de jobber med områdene. Det blir viktig å være lydhør for hva barna har behov for av stimulering i løpet av barnhageåret.

Vi har valgt å bruke trapper for å synliggjøre progresjonen i det pedagogiske arbeidet. Hver gruppe har sitt trappetrinn, og trinnene bygger på hverandre. Innholdet fra et trinn blir derfor videreført til neste trinn. Avhengig av barnegruppas sammensetning kan det være glidende overganger mellom de ulike trinnene.

3.1 Natur og friluftsliv

Hovedmål for natur og friluftsliv:

- mestre å oppholde seg i naturen, føle trygghet

 • få gode naturopplevelser året rundt

- bli glad i naturen, og på sikt kunne ta vare på naturen

 • stimulere til fysisk aktivitet og oppleve glede ved friluftsliv

 • formidling av kultur og tradisjoner knyttet til natur, friluftsliv og nærmiljø

 

Elg

Overnattingstur og overnatting ute for de eldste. Bli kjent med elgen. Lære om jakttradisjon og være med på elgslakting. Besøke foringsplass for elg/rådyr. Selv tenne bål og lage mat på bål. Gjøre seg kjent med minst fire fugle- og blomsterslag. Søppelsortering. Plukke og foredle sopp. Ansvar for fuglekassene. Skilek og lengre skiturer. Klatring i Klatreberget. Delta på temadager på Skogmuseet. Fisking og pilking. Jobbe mot barnehagens «friluftsknapp»

 

 

 

Rev

Spikking med kniv. Mer fokus på årstidene. Kjenne igjen forskjellige bærslag. Være med å tenne bål og lage mat på bål. Medansvar for fuglekassene. Klatre i trær. Kjenne igjen minst tre fugle- og blomsterslag. Leke elgjakt. Bli kjent med reven. Begynnende innsikt i hvordan ta vare på naturen (friluftsloven). Næringskjeden og jaktkultur. Skilek. Oppleve at turene blir lengre og mer krevende

 

 

 

 

Hare

Kjenne igjen minst to fugle- og blomsterslag. Lage fuglemat. Følge en fuglekasse gjennom året. Bli kjent med haren, leke harejakt. Plukke og foredle skogsbær. Bevege seg i ulendt terreng året rundt og oppleve at turene blir lengre. Erfaring med bål, bålvett og matlaging på bål. Besøk på Skog- og Glomdalsmuseet. Oppmuntre til bruk av ski. Vekke interesse for småkryp og insekter. Legge til rette for undring. Søppelplukking.

 

 

 

Ekorn

 

Skape trygghet når det gjelder å oppholde seg i naturen. Oppleve positiv utetid. Vekke nysgjerrighet. Kjenne til begrepet fugl. Mate fuglene. Besøke fuglekassene. Oppleve bålbruk og matlaging på bål. Plukke bær og blomster. Klatre på stubber og steiner. Små turer i nærområdet. Sanseopplevelse med jord, ild, luft og vann. Bli kjent med ekornet. Oppleve at søppel tas med tilbake til barnehagen. Snøaktiviteter. Sette poteter og så urter og grønnsaker. Gårdsbesøk

  

Friluftsknappen:

Nytt for 2015/2016 er innføringen av barnehagens eget kunnskaps- og ferdighetsmerke for friluftsliv. Også her begynner vi å med små og enkle krav for Ekorngruppa, og ender med utdelingen av et ferdighetsmerke når barna begynner på skolen.

 

Ekorn: Barnet skal

 • gå til gapahuken mest mulig selv

 • oppleve matlaging på bål

 

Hare: Barnet skal

 • gå til Sørskogbygda skoles lavvoplass

 • kjøre akebrett på Lindbergsjordet

 • plukke bær selv (og putte de rett i munnen)

 

Rev: Barnet skal

 • gå til Klatreberget

 • delta på minst en tur med truger

 • spikke pølsepinne selv

 • plukke og lage eget syltetøy

 

Elg: Barnet skal

 • gå Østersætervegen

 • delta på en lengre skitur

 • fiske selv

 • overnatte ute i telt eller koie

 • være med og tenne bål selv

 • gjenkjenne minst 5 sportegn

 

3.2 Sosial kompetanse

 

Hovedmål for sosial kompetanse:

 • få ferdigheter i å samhandle positivt med andre i ulike situasjoner

 • oppleve glede og humor

 • utvikle selvstendighet og trygghet på seg selv og sin egen identitet, blant

annet gjennom ulike mestringsopplevelser

 • utvikle gruppetilhørighet

 • sikre en god og trygg overgang mellom barnehage og skole

 

 

 

Elg

To overnattinger for de eldste (dvs. skolebegynnerne), en gang for de nesteldste. Underholde de andre gruppene. Vektlegge dialogen med andre. Barnemøte, med vekt på demokratiske prosesser. Lage regler for gruppa. Jobbe med selvstendighet i ulike situasjoner. Kunne velge klær etter vær. Skolebesøk. Regelleker og spill. Gjøre og holde avtaler. Vedlikehold av fuglekasser. Arrangere foreldrekaffe.

 

 

 

Rev

Jobbe med selvhevdelse i ulike situasjoner. Dramatisering. Samarbeide om ulike oppgaver. Lage fortellinger sammen med andre. Overnatting for de eldste barna. Forberede julebord. Forberede foreldrekaffe. Støtte og hjelpe hverandre i det daglige. Samtaler og kommunikasjon med andre. Ta i mot fellesbeskjeder. Sangleker. Rollelek.

 

 

 

Hare

Utnytte rutinesituasjonene. Bruke rim, regler og sanger. Bruke små historier og fortellinger. Bruke bøker og eventyr. God plass for leken. Samlingsstunder, f.eks rundt bålet. Små turer. Være med på foreldrekaffe. Henge opp fuglekasser. Enkle rollespill. Oppleve glede ved fellesopplevelser. Jobbe med selvkontroll i ulike situasjoner. Enkle spill (turtaking).

 

 

 

Ekorn

 

Utnytte her-og-nå-situasjonene. Møte daglig omsorg. La barn hjelpe barn. Bruke enkle sanger, rim og regler. Foreldrekaffe. Fri og styrt lek. Bursdagsfeiring. Fellesopplevelser, inne og ute. Dukketeater. Begynnende fokus på empati og prososial atferd. Møte ulike utfordringer ut ifra sitt ståsted, og oppleve glede ved å mestre. Lage fuglemat og mate fuglene

 

 

3.3 Språklig kompetanse

 

Hovedmål for språklig kompetanse:

- ha et godt, variert og aktivt språkmiljø i barnehagen

 • skal være rom for den gode samtalen

 • legge til rette for og oppmuntre til bruk av skriftspråket

 • bidra til et positivt forhold til tekst og bilder

 • gjøre barna klare til skolestart, og skal ved ved barnehageslutt være på LUS-nivå 3 (dvs. kunne kjenne igjen eget navn, kjenne leseretningen, skjønne at det som er skrevet kan leses/sies)

 

 

 

Elg

Knytte sammenheng mellom lyd og bokstav. Kjenne innholdet i begrepene lyd, bokstav og ord. Snakke om ordene vi bruker. Skrive. Lage egne rim og eventyr. Logolesing/helordslesing. Kjenne leseretningen. Arbeide med matematiske begrep som tall, former etc. Bruke talekor. Ukentlig språksprell-samlinger. Bruke ulike spill. Jobbe med noen av de mest kjente barnebokforfatterne og rollefigurene i barnelitteraturen. Skrive bokanmeldelser og lage Bokorm. Rollelek

 

 

 

Rev

Arbeide videre med rim, regler, rytme, fortelling og høytlesning. Gjenkjenne egen bokstav/navn. Klappe stavelser. Lytte etter lyder. Selv lage enkle fortellinger (diktere mens voksne skriver). Lytte etter første og siste lyd i ord. Rime. Høre at voksne bruker begrepene lyd, ord og bokstav. Lekeskrive. Gjenfortelle. Bruke enkle spill.

 

 

 

 

Hare

Bli kjent med taleorgan og øret. Arbeide videre med rim, regler, rytme, høytlesing og fortelling. Bli kjent med de enkleste folkeeventyrene. Dramatisering. Arbeide med begreper knyttet til posisjon, farger og mengder. Leke med lyder og stemmebruk. Månedlig musikkstund med rytmeinstrumenter. Sangleker. Bruke sangkort.. Enkle spill og puslespill. Ha bokstaver og tall synlig og til bruk i leken.

 

 

 

Ekorn

 

Oppleve voksne som gode språkmodeller. Leke med lyder. Velge ut minst 3 faste sanger og 1-2 faste rim/regler hver måned. Bevegelsessanger og navnesanger. Månedlig musikkstund med rytmeinstrumenter. Munnmotorikk. Bade seg i språk gjennom hele dagen. Alltid ha bøker lett tilgjengelig. Oppleve høytlesning minst 2 ganger hver uke. Konkretisering av ulike begrep, inne og ute.

 

 

3.4 Bruk av tradisjonsstoff som inspirasjon for lek

 

Hovedmål for bruk av tradisjonsstoff:

 • oppleve bruk av tradisjonsstoff som rim, eventyr, sagn, sanger, sangleker, dans og musikk

 • bruke tradisjonsstoff som inspirasjon for lek

 • stimulere til ny og variert lek i barnehagen

 • ivareta lokal og nasjonal kultur

 • bli bedre kjent med kulturen fra andre land som er representert i barnehagen 

Elg

Leke gammeldagse leker og sangleker. Spille musikk fra ulike land. Folkedans. Oppsøke historiske plasser i bygda, formidle historier som hører til. Lage egne vri på kjente eventyr og historier. Besøke temadagene på Skogmuseet. Bruke eventyr, historier og sagn om elgen. Bruke tadisjonelle barnesanger fra ulike tidsaldre. Gripe tak i det barna er opptatt av der og da, og f.eks lage en forestilling ut ifra dette.

 

 

 

Rev

Gjøre seg kjent med eventyr fra land som er representert i gruppa. Selv være med og dramatisere eventyr. Lage eventyrfigurer i naturmaterialer. Bruke historier og fortellinger om reven. Lære seg ulike sangleker (norske og utenlandske). Besøke hulderplassen. Gjøre seg kjent med 1-2 instrumenter fra andre land. Invitere Wilhelm Johansen på besøk, høre taterviser.

 

 

 

 

Hare

Lage landskap i tilknytning til eventyr. Finne en scene i skogen hvor vi kan spille eventyr. Bruke eventyr ut i skogen og leke dem der. Bruke innholdet i Snakkepakken og utvide innholdet med flere eventyr/figurer. Besøke Snipper gård (samisk kultur). Vise bilder og bruke gjenstander som er typiske for andre land. Forenkle gamle og vanskelige eventyr og bruke disse. Bruke historier og fortellinger om haren. Lære en sang/regle fra hvert enkelt land som er representert i gruppa. Lage utstilling i barnehagen.

 

 

 

Ekorn

 

Bruke eventyr, rim, regler og musikk (norsk og utenlandsk). Bruke historier og fortellinger om ekornet. Henge opp bilder av ulike eventyrfigurer. Delta i «Internasjonal uke» i barnehagen. Henge opp flagg (evt. som en del av barnas hus på veggen). Bruke naturmaterialer i forbindelse med dramatisering av eventyr. Lage bondegård i naturmaterialer. Bruke instrumenter. Leke med indianertelt. Gripe tak i det barna er opptatt av der-og-da.

 

 

 

4. Bruk av IKT i barnehagen

 

Både rammeplanen og den kommunale leseplanen påpeker at barna skal få erfaring med IKT i barnehagen.

 

Vi har laget en IKT-trapp som viser hvordan vi har tenkt at gruppene skal bruke IKT i det pedagogiske arbeidet. Også her bygger trinnene på hverandre, dvs. at innholdet på det ene trinnet blir videreført over i det neste.

 

 

 

Elg

Arbeide med ulike billedprosjekt (ta bilder sjølv, lage utstilling osv.). Skrive navnet sitt på PC, og evt. skrive annen tekst. Bruke ulike pedagogiske spill. Selv få innhente informasjon på internett. Filme/lage film med voksenhjelp. Kommunisere med andre over nettet. Legge ut egenproduserte eventyr etc. på hjemmesiden. Selv bruke kopieringsmaskin og skanner. Oppleve bruk av GPS. Får en foto-CD når de slutter i barnehagen.

 

 

 

Rev

Få hjelp til å skrive egen bokstav og eget navn på PC. Bruke enkle pedagogiske spill. Være med å innhente fagstoff fra internett. Være med å ta ut bilder og velge hvilke bilder som skal skrives ut. Bruke paint-programmet og skrive ut bildet. Være med å bruke kopieringsmaskin og skanner. Selv kunne bruke CD-spiller. Bruke mikrofon.

 

 

 

 

Hare

Selv prøve å ta bilder/filme. Lekeskrive på PC. Prøve helt enkle spill. Prøve paint-programmet på PC. Oppleve hvordan bruken av data-musa har en samanheng med det som skjer på skjermen. Være med på lydopptak.

 

 

 

Ekorn

 

Bøker/sanger/regler som brukes skal gjøres tilgjengelig for foreldrene på barnehagens hjemmeside. Oppleve bruk av foto-/videokamera. Oppleve bruk av CD-spiller, kopieringsmaskin og skanner. Få prøve data-musa. Se film.

 

  

5. Vurderingsarbeid 2015/2016

Gjennom rammeplanen er barnehagen forpliktet til å vurdere arbeidet i barnehagen på en planlagt, systematisk og åpen måte. I barnhagens virksomhetsplan har vi omtalt hvordan vi arbeider med vurdering gjennom barnehagegåret, men i barnehageåret 2015/2016 har vi i tillegg valgt følgende:

 

Hva skal vurderes: Bruk av tradisjonsstoff som inspirasjon for leken.

Hensikt med vurderingen: Finne om ut om bruk av tradisjonsstoff inspirerer til ny og variert lek

Hvem skal vurdere: Personalet

Hvordan kan vi vurdere: Evaluering underveis i gruppene og på ped.ledermøtene.

Når skal vi vurdere: Fortløpende i gruppene, i forbindelse med årsevalueringen våren 2016

 

 

6. Dagsrytme

Det er et ønske om at gruppetiden skal utvides noe for å skape mer ro i gruppene. Det er også ønskelig at kjernetiden utvides noe, slik at gruppene kommer i gang med dagens turer og aktiviteter tidligere. Ny kjernetid blir dermed 09.30-14.00. Vi ønsker at barna er tilstede i dette tidsrommet.

 

Barnehagen åpner

Kl. 06.30

Frokost

Kl. 08.00

Ekorn begynner sin gruppetid

Kl. 08.00

Hare, Rev og Elg begynner sin gruppetid

Kl. 09.30

Lunsj for alle gruppene

Kl. 11.30

Frukt/mellommåltid

Kl. 14.00

Hare, Rev og Elg avslutter sin gruppetid

Kl. 15.00

Ekorn avslutter sin gruppetid

Kl. 15.30

Barnehagen stenger

Kl. 17.00

 

 

7. Mat og drikke:

I barnehagen har vi tre faste måltider hver dag. Barn som skal spise frokost tar med matpakke, drikke ordnes av barnehagen. Vi ønsker å gi barna sunne matvaner, og det er fint om dere foreldre kan hjelpe oss med dette. Derfor oppfordrer vi til å ta med sunne matpakker til frokost (tips: grovt brød, frukt / grønt, lite sukker).

Lunsj-måltidet ordnes i barnehagen, og består som hovedregel av brød/knekkebrød, pålegg, melk og litt frukt/grønnsaker. Minst en gang i uken byttes brødmaten ut med et varmt måltid.

Frukt-måltidet består av frukt/grønnsaker, i tillegg til knekkebrød, yogurt etc.

Fra den 15. mars til den 15. oktober spiser vi frokost ute en dag i uka (tirsdager), fra 1. mai og ut september 2 dager i uka (tirsdag og torsdag). Barna møter da påkledd i barnehagen. De minste barna får tilbud om å spise inne, men alle begynner dagen ute. For å kunne bruke koie og lavvo som varmestuer oppholder vi oss på jordet utenfor lekeplassen, og det er fint om barna kan bli fulgt dit når de kommer.

Det kan bli endringar ved ekstreme værforhold, personalet vurdere hva som er best for barna.

 

Fordi barnehagen ønsker et kosthold med lite sukker, ønsker vi ikke at barna har med seg kaker, is og godteri når de feirer fødselsdag. I hovedsak er det barnehagen som står for det som serveres også på disse dagene.

8. Leker

Etter ønske fra foreldrene er det ikke anledning til å ta med egne leker i barnehagen, med unntak av når det er ha-med-dager.

 

 

 

 

9. Planleggings- og feriedager 2015/2016

 

9.1 Ferie

 

På årsmøtet 2006 ble det vedtatt av barnehagens samarbeidsutvalg hvert år skal fastsette tidspunktet for sommerferien. Barnehagen kan være stengt inntil 3 uker, og foreldre/ansatte skal gjøres kjent med vedtaket innen 31.desember året før.

 

Første barnehagedag 2015/2016 blir mandag 3. august. Barnehagen har åpent som vanlig i romjula og dagene før påske, men hvis det er mindre enn 7 barn påmeldt, kan barnehagen bli stengt. Julekveld, nyttårskveld og onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00.

9.2 Planleggingsdager 2015/2016

Barnehagen er i gang med et 3-årig kompetanseutviklings-program med andre barnehager i Elverum kommune, og planleggingsdagene er derfor samkjørt med disse. Barnehagen vil være stengt følgende dager:

Torsdag 13. august 2015

Fredag 14. august 2015

Mandag 4. januar 2016

Tirsdag 29. mars 2016

Fredag 6. mai 2016

 

10. Overgang barnehage - skole

Elverum kommune har laget et veiledningshefte for overgang barnehagen - skole, gjeldende for alle barnehagene i kommunen. Heftet tar utgangspunkt i Rammeplanen for barnehager.

 

Hovedmål:

- sikre at alle femåringene får erfaring innen områdene språk/tekst/kommunikasjon og antall/rom/form innen skolestart

- sikre at alle femåringene har nødvendig sosial kompetanse innen skolestart

- gi relevant informasjon til barnehage og skole om hva som forventes av 6-åringen

når det begynner på skolen, og hva som skal vektlegges det siste barnehageåret.

 

 

Hva gjør vi for forberede en god overgang til skolen:

- gjennomfører flere organiserte besøk på skole/SFO gjennom året

- inviterer 1. klasse til barnehagen

- følge Leseplanen utarbeidet for Elverumsbarnehagene

- arbeide med sosial kompetanse, bl.a trene selvstendighet og selvhevdelse

- utveksle informasjon med skolen

 

11. Arrangement og merkedager

Selv om hverdagen er viktigst for barnas utvikling og læring, er det også hyggelig med avbrekk fra hverdagene. Av den grunn har barnehagen etter hvert fått sine egne tradisjoner som vi ønsker å ta vare på videre.

  

11.1 Arrangement som personalet har ansvaret for

Enkelte arrangement gjelder for alle barna som går i barnehagen, andre kun for de barna som har barnehagedag, mens noen arrangement også er for andre familiemedlemmer.

 

Uke 37

Høsttur (alle barna, helst med en voksen).

Uke 43

Internasjonal uke

Uke 49

Nissefest (alle barna)

Uke 50

Lucia-markering (med foreldre)

Uke 51

Julebord på dagtid (alle barna)

Uke 6

Karneval, med egne kostymer som foreldrene har ansvaret for (alle barna). Bruke hele uka, med forberedelser og etterarbeid

Uke 10

Martns-uke

Uke 11

Påskelunsj (barn med barnehagedag)

Uke 19

Rydding og raking på uteområdet

Uke 21

Besteforeldredag (alle barna)

Juni

Sommerfest

 

 

11.2 Arrangement som foreldrene har ansvaret for

Gjennom mange år har foreldrene til de barna som begynner på skolen hatt medansvar for noen arrangement i løpet av barnehageåret. Styrer fordeler foreldrene på de ulike komiteene, og det tas hensyn til hvilke foreldre som bor i Sørskogbygda og hvem som har tilknytting til andre skolekretser.

- Juletrefest i Sørskogbygda – sammen med representanter fra bl. a Sørskogbygda

Menighetsråd.

 • 17. mai i Sørskogbygda - sammen med representanter fra bl.a Sørskogbygda skole og

Sørskogbygda Idrettslag

 • Sommerfest i barnehagen – i 2016 tar SU ansvar for dette

 

12. Barnegruppene

Vi har valgt å dele barna inn i fire grupper; Ekorn, Hare, Rev og Elg. Arbeidet i

gruppene foregår mellom kl 09.30 – 15.00 (kl. 0800-1530 for Ekorn), mens resten av dagen er fellestid for hele barnehagen.

 

I inndelingen av gruppene har vi forsøkt å ta hensyn til barnas alder, modenhet, gruppenes størrelse - og vennskap mellom barna når vi har mulighet til det.

 

Barnehagens årsplan ligger åpen på barnehagens hjemmeside, og av hensyn til personvernet har vi derfor fjernet barnas navn fra årsplanen. Hjemmesiden vil omtale hvilke voksne som er i de ulike gruppene.

 

 

13. Barnehagens hjemmeside

Barnehagen har egen hjemmeside, og vi ønsker en aktiv bruk av denne. Her vil dere som foreldre finne aktuell informasjon om barnehagen, bl.a:

- "Velkommen til Sørskogbygda Naturbarnehage. Informasjon om praktiske

forhold og hverdagens faste gjøremål"

- Virksomhetsplan for Sørskogbygda Naturbarnehage

- Årsplan for Sørskogbygda Naturbarnehage

- Vedtekter for Sørskogbygda Naturbarnehage SA

- Gruppenes ukeplaner

- Oversikt over gruppenes boklister, hvilke sanger og regler de bruker osv.

- Bilder fra gruppene

- "Styrer informerer ..." (skriv fra styrer)

 

Adresse til hjemmesiden: http://sorskogbygdanatur.barnehage.no

 

Barnehagen har også egen facebookside.

 

Barnehagens e-post-adresse: postmaster@sorskogbarnehage.no