Sammenslutningsform, foretaksnavn, forretningskontor m.v.

2. Formål (jfr. barnehageloven) 3. Foreldreråd 4. Samarbeidsutvalg 5. Taushetsplikt og politiattest 6. Helseerklæring 7. Barnehagens tilbud 8. Innendørs leke- og oppholdsareal 9. Barn under 3 år 10. Åpningstid og ferie 11. Opptak av barn 12. Barnehagesatser, søskenmoderasjon og kontingent 13. Betaling 14. Fritak for betaling av barnehageplass 15. For sent henting av barn 16.. Oppsigelse og reduksjon av barnehageplass 17. Dugnad 18. Skade/tap av gjenstander 19. Forhold til lov om barnehager (barnehageloven)

1. Sammenslutningsform, foretaksnavn, forretningskontor m.v.

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Sørskogbygda Naturbarnehage SA. Foretaket har forretningskontor i Elverum kommune.

Foretaket har adresse Øvre Skurubergsveg 80, 2412 Sørskogbygda.

2. Formål (jfr. barnehageloven)

Foretakets formål er å eie og drive barnehage til beste for medlemmene og deres barn.

"Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering." (Barnehagelovens § 1)

Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomheten.

3. Foreldreråd

Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet velger leder, nestleder og vararepresentant for en periode på ett år. Leder, nestleder og vararepresentant sitter også i barnehagens samarbeidsutvalg.

Foreldrerådets oppgaver:

fremme fellesinteressene til foreldrene/foresatte og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø

bli forelagt og ta opp saker som er av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen

samtykke i at maksimalgrensen for foreldrebetaling kan fravikes dersom barnehagens økonomi tilsier det

holde foreldrerådsmøte minst en gang i året

føre egen protokoll fra foreldrerådsmøtene

Barnehagens styrer har ansvaret for å innkalle til det første foreldrerådet.

Ved avstemming i foreldrerådet gis en stemme for hvert barn, og alminnelig flertallsvedtak gjelder (minst 50 prosent av stemmene).

Se forøvrig "Forskrift om barnehagens foreldreråd".

4. Samarbeidsutvalg

Barnehagens samarbeidstuvalg skal bestå av seks medlemmer. To velges blant foreldrene (fortrinnsvis leder og nestleder i foreldrerådet), to fra de ansatte og to fra styret (eier). Alle gruppene skal ha en vararepresentant. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.

Møter holdes etter en plan fastsatt av samarbeidsutvalget, og ellers når samarbeidsutvalgets leder finner det nødvendig.

For at samarbeidstuvalget skal være beslutningsdyktig må minst 2/3 være tilstede. Ved stemmelikhet gjelder det som leder av samarbeidstuvalget har stemt for. Er lederen ikke tilstede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

Barnehagens styrer har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget, men ikke stemmerett.

Samarbeidsutvalgets oppgaver:

være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ

være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag, og bl.a fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten

arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet

føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter, samt årsmøtets beslutninger. Når dette ikke skjer har samarbeidstuvalget plikt til å påpeke dette overfor eier, og evt. tilsynsmyndighet

bli forelagt og har rett til å uttale seg om saker som er av særlig betydning for barnehagens virksomhet, bl.a budsjett, endringer i foreldrebetaling, driftsendringer, utnyttelse av inne- og uteareal m.m.

fastsette neste års sommerferie

Det føres egen protokoll for samarbeidsutvalget. Protokollen må godkjennes etter hvert møte av de som deltok i saksbehandlingen. Protokollen innbindes og oppbevares på forsvarlig måte.

For øvrig gjelder "Forskrift om barnehagens samarbeidsutvalg".

5. Taushetsplikt og politiattest

Alle personer som på ulike måter har et arbeidsforhold i barnehagen, har taushetsplikt jfr. barnehageloven og forvaltningsloven. Taushetsplikt pålegges også valgte representanter i barnehagens styre og samarbeidstutvalg. Det skal underskrives et taushetsløfte som oppbevares i barnehagens arkiv.

Den som skal arbeide i barnehagen må legge fram tilfredsstillende politiattest. Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn, er utelukket fra arbeid i barnehager.

6. Helseerklæring

Når et barn begynner i barnehagen skal det legges fram en erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjonen, kan slik erklæring gis av barnets foreldre/foresatte.

Ansatte skal levere godkjent tuberkulinprøve ved ansettelse.

7. Barnehagens tilbud

Barnehagen gir tilbud om 100 % plass, gjeldende fra og med 1.august 2023.

8. Innendørs leke- og oppholdsareal

Barnehagens norm for arealutnytting er 4m2 leke- og oppholdsareal pr. barn over 3 år og 5,5 m2 for barn under 3 år.

9. Barn under 3 år

Barn beregnes som 3 år fra 1. august i det året de fyller 3 år, uansett når på året de fyller 3 år. Annen beregning skal vedtas av barnehagens styre.

10. Åpningstid og ferie

Barnehagen er åpen fra kl. 06.45 til kl. 16.30 mandag til fredag. Barnehagens åpningstid kan endres av barnehagens styre dersom foreldrenes behov tilsier det.

Barnehagen er stengt onsdag før Skjærtorsdag, Juleaften, hele romjulen og nyttårsaften.

Barnehagen er stengt på helligdager og inntil 3 sammenhengende uker i juli. Tidspunktet for feriestenging fastsettes av samarbeidsutvalget og skal være kunngjort før kalenderårets start.

I løpet av barnehageåret skal barna ha 4 uker ferie. 3 uker skal fortrinnsvis tas ut i perioden 1. juni - 31. august, og 2 av de 3 ukene skal være sammenhengende. For barn som begynner på skolen må ferien være avviklet før 1. august.

Foreldrene skal så snart som mulig i april, og senest innen 30. april, gi melding om når barna skal ha sommerferie.

11. Opptak av barn

Sørskogbygda Naturbarnehage SA er åpen for barn fra 0 år og frem til skolestart. Når foreldre/foresatte har akseptert tilbud om barnehageplass, plikter de å bli medlem av foretaket. (Se pkt. 3 i samvirkevedtektene).

Ved opptak av barn legges det vekt på følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

A. Prioritet ved opptak jfr. barnehageloven

B. Styret i barnehagen kan gi ansatte fortrinnsrett ved opptak

C. Barn som skal begynne på skolen og tilhører skolekretsene i østre Elverum

D. Ansiennitetsprinsippet følges og beregnes etter innmeldingsdato (er lik betalingsdato) for

kontingent i foretaket Sørskogbygda Naturbarnehage SA

E. Søsken av barn som har plass i barnehagen skal ha 1 års ekstra ansiennitet

F. Dersom det er mulig skal barnehagen ha en hensiktsmessig alderssammensetning

G. Står flere søkere likt etter denne prioriteringen skal det foretas loddtrekning

Barn som er tildelt plass beholder denne til skolestart. Supplerende opptak kan skje gjennom hele året.

For øvrig gjelder "Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage"

12. Barnehagesatser, søskenmoderasjon og kontingent

Satsene for kontingent, barnehageplass og søskenmoderasjon fastsettes av årsmøtet. Dersom styret finner det nødvendig å endre satsene utenom årsmøtet krever dette foreldrenes samtykke, og skal legges fram for foreldrerådet til avstemming.

Søskenmoderasjon gis for barn i samme husstand.

Se forøvrig "Forskrift om foreldrebetaling i barnehager"

13. Betaling

Barnehageåret starter 1. august. Så lenge barnehageplassen ikke er sagt opp forplikter de foresatte seg til å betale barnehageplass for 1 - ett år (11 måneder) etter de betalingssatser som er fastsatt av årsmøtet. Juli er betalingsfri måned.

Barnehageplassen betales forskuddsvis, og innen den 1. i hver måned. For plasser som er tildelt etter barnehageårets start betales det fra startdato.

Tilbud om barnehageplass opphører ved betalingsrestanse på 2 - to - måneder. Forut for oppsigelse av plass blir det sendt ut to purringer. Ved uteblivelse av innbetaling går kravet til rettslig inkasso.

Tilbudet om barnehageplass opphører også ved manglende innbetaling av medlemskontingent. De samme purrerutiner gjelder som for betaling av barnehageplass.

For øvrig gjelder "Forskrift om foreldrebetaling".

14. Fritak for betaling av barnehageplass

Fritak av betaling for barnehageplass skal kun gis i unntakstilfeller, og ett eller flere av følgende kriterier må være oppfylt:

plassen er ikke benyttet på grunn av dødsfall

plassen er ikke benyttet på grunn langvarig sykdom. Barnet må ha vært fraværende minst 1 måned sammenhengende

på grunn av uforutsette forhold har ikke foreldrene/foresatte hatt mulighet til å si opp plassen med 2 måneders varsel. Foreldrene må uansett betale for 1 måned etter at barnehageplassen er oppsagt

Søknad om fritak skal være skriftlig, og skal behandles av styret i barnehagen. For å behandle søknaden kan styret kreve dokumentasjon fra lege eller andre.

15. For sent henting av barn

Ved for sent henting av barn utover åpningstiden betales et gebyr på kr. 250.

16. Oppsigelse og reduksjon av barnehageplass

Oppsigelse av barnehageplass skal skje skriftlig og med 2 måneders varsel. Oppsigelsestiden gjelder fra den 1. i påfølgende måned. Betaling av plassen skal skje i oppsigelsestiden selv om plassen ikke benyttes.

Ved reduksjon av barnehageplass gjelder samme retningslinjer som for oppsigelse av barnehageplass.

Dersom et medlem melder seg ut av foretaket Sørskogbygda Naturbarnehage SA, medfører dette at barnet mister barnehageplassen.

Barnehageplassen er automatisk oppsagt fra 1. august det året begynner på skolen, dersom det ikke er søkt om forlengelse av barnehageplassen på grunn av utsatt skolestart.

Styret kan vurdere å forkorte oppsigelsestiden etter skriftlig søknad. Foreldrene må uansett betale for 1 måned etter at barnehageplassen er sagt opp.(Se også pkt. 14).

17. Dugnad

Foreldre med barn i Sørskogbygda Naturbarnehage SA plikter å delta på de dugnadene som blir arrangert av barnehagen.

Dugnadsinnsatsen beregnes til ca. 3 timer pr. husstand pr. år. Husstanden kan kjøpe seg fri fra dette for kr. 750 pr. år.

Husstander der den ene parten sitter i barnehagens styre, er fritatt for dugnadsinnsats.

18. Skade/tap av gjenstander

Skade på gjenstander eller tap av gjenstander som barnet av helsemessige grunner er avhengige av (f.eks briller), erstattes med inntil kr. 1000. Skaden/tapet må beviselig ha skjedd i barnehagens åpningstid.

Barnehagen erstatter ikke klær eller utstyr som blir ødelagt eller borte i barnehagen, med mindre det er beviselig at barnehagens ansatte med forsett har vært involvert i tap/skade av klær/utstyr i åpningstiden.

Søknad om erstatning må være skriflig, og behandles av barnehagens styre. Styret kan kreve at kvitteringer vedlegges søknaden.

19. Forhold til lov om barnehager (barnehageloven)

Dersom ikke annet står i vedtektene gjelder lov om barnehager (barnehageloven) av 17. juni 2005 nr. 64