/>

VELKOMMEN-HEFTE

Informasjon om praktiske forhold, rutiner og faste gjøremål

INNHOLD

 

1. SØRSKOGBYGDA NATURBARNEHAGE

- beliggenhet, åpningstider, kontaktopplysninger, satsningsområder mm

 

2. FORELDRESAMARBEID

 

3. TILVENNINGSTID

 

4. BARN MED BEHOV FOR SÆRSKILT HJELP OG STØTTE

 

5. HELSEERKLÆRING OG SYKDOM

 

6. FORSIKRING

 

7. TRAFIKKSIKKERHET OG TRANSPORT AV BARN

 

8. MAT OG DRIKKE

 

9. SØVN OG HVILE

 

10. KLÆR

 

11. LEKER OG UTSTYR

 

12. ERSTATNING AV KLÆR OG UTSTYR

 

13. FØDSELSDAGSFEIRING

 

14. FOTOGRAFERING/FILMING - OFFENTLIGGJØRING AV BARNEHAGEBILDER

 

15. BEREDSKAPSRUTINER

15.1 Ved brann

15.2 Ved ulykkessituasjoner og alvorlige sykdomstilfeller i barnehagen

15.3 Sorg- og traumebearbeiding

15.4 Ved mistanke om omsorgssvikt eller overgrep

15.5 Ved mistanke om at den som bringer/henter barnet er ruset

15.6 Dersom barn som forsvinner i barnehagentiden

15.7 Dersom en av foreldrene ikke får hente eget barn i barnehagen

15.8 Smittevern

 

16. DAGSRYTME

 

17. PERSONALETS ARBEIDSTID

 

 

 

1. SØRSKOGBYGDA NATURBARNEHAGE SA

 

Sørskogbygda Naturbarnehage SA er en privat barnehage som drives på ideelt grunnlag av foreldrene. Det er barnehagens eierstyre (bestående av 8 foreldre) som har det formelle ansvaret for driften, og er de ansattes arbeidsgiver. Årsmøtet er barnehagens høyeste organ, mens barnehagens styrer er den daglige lederen.

 

Barnehagen åpnet i leide lokaler 1. november 1994, etter måneder med dugnadsarbeid for å gjøre lokalene klare. 1. mars 2003 ble barnehagen eier av lokalene, garasjeanleggene og 9 1/2 mål med tomt. I løpet av årene har det skjedd både ombygging og påbygging for å gi barn og ansatte et bedre fysisk arbeidsmiljø.

 

Barnehagen drives etter "Lov om barnehager" med forskrifter. Elverum kommune har tilsynsansvar og overordnet ansvar for alle kommunens barnehager, både kommunale og private.

 

Barnehagen ble opprinnelig godkjent for 10 barn under 3 år og 24 barn over 3 år. Barnehagen er imidlertid gjennom ny godkjenning gitt mulighet for å ta inn et større antall barn, og likeledes være fleksible når det gjelder fordelingen av antall barn over og under 3 år. Avhengig av antall barn deles barna inn i 3-4 grupper (Elg, Rev, Hare og Ekorn).

 

Åpningstiden er 0630-1700, men med en mulighet for endring dersom behovet endrer seg. Barnehagen er stengt lørdag og søndag, samt høytidshelger og bevegelige helligdager. Julekvelden, nyttårskvelden og onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 1200. Ved 7 barn eller færre kan barnehagen bli stengt i dagene før jul/påske.

 

Etter vedtak i samarbeidsutvalget kan barnehagen stenges inntil 3 uker i juli, og dette skal foreldrene varsles om i god tid. I tillegg er barnehagen stengt 5 dager pr. barnehageår på grunn av personalets planleggingsdager.

 

Med skogen rett utenfor barnehagedøren ligger alt til rette for bruk av naturen som arena for lek, læring og opplevelser, sommer som vinter. Av den grunn er det gjort vedtak om at barnehagen skal vektlegge natur og friluftsliv i den pedagogiske virksomheten. Avhengig av vær og årstid innebærer dette at gruppene flere ganger i uka oppsøker de ulike plassene vi har rundt i nærmiljøet, slik som Gapahuken, Lavvoplassen, Hulderplassen, Solgløtt, Klatreberget og Lindbergsjordet - eller gammene og tømmerkoia som vi har rett utenfor gjerdet.

 

I tillegg til natur og friluftsliv har barnehagen språklig og sosial kompetanse som satsningsområde.

 

Adresse: Øvre Skurubergsveg 80, 2412 Sørskogbygda

 

Telefoner: 624 27104 (kontor), 953 05445 (Rev), 953 05265 (Hare), 953 05293 (Ekorn) og

953 05560 (Elg)

 

E-post: postmaster@sorskogbarnehage.no

 

Hjemmeside: www.sorskogbygdanatur.barnehage.no

 

Kontonummer: 1820.13.27845

 

 

 

 

2. FORELDRESAMARBEID

 

Det er barnehagelovens utgangspunkt at foreldrene har hovedansvar for barnets omsorg og oppdragelse. Barnehagens skal derfor drive sin virksomhet i "samarbeid og forståelse med hjemmet" (jfr. §1 i barnehageloven).

 

2.1 Daglig kontakt - bringing og henting

 

Av hensyn til barnas sikkerhet skal barna følges helt inn i barnehagen når de kommer, og skal ikke gå ut porten om ettermiddagen uten at de er i følge med en voksen.

 

Personalet har som mål at hvert barn skal mottas på en slik måte at de føler seg velkomne, hver dag. Dette innbærer bl.a å møte barna i garderoben når de kommer. Enkelte tider på dagen kan det imidlertid være vanskelig å få dette til (f.eks når sekker pakkes til dagens tur, eller etter kl. 1000 når aktiviteter er i gang i gruppene). Som naturbarnehage forsøker vi dessuten å være mest mulig ute, og deler av året vil vi derfor være ute allerede tidlig på formiddagen. Vi ønsker da at dere foreldre følger barnet til en av de voksne i barnehagen. På dager med utefrokost vil dette si ved koia eller lavvoen på jordet.

 

På barnehagens hjemmeside finnes det en barnelogg, og der blir barna logget inn når de kommer og ut igjen om ettermiddagen. Gi alltid beskjed til en ansatt når barnet går hjem for dagen.

 

På hjemmesiden blir det også lagt ut dagsrapporter, ukerapporter og bilder fra gruppene. Vi håper at disse kan være utgangspunktet for samtaler med barna om hva de har opplevd om dagen.

 

Sørg for at personalet får informasjon om barnet som er av betydning for deres barnehagehverdag, og forvent at personalet gir dere nødvendig informasjon tilbake.

 

Ta kontakt med barnehagen når

- barnet er sykt eller skal ha fri

- barnet hentes mye senere enn vanlig

- andre skal hente barnet

- dere lurer på om barnet har det bra

- det er andre ting dere ønsker å snakke om

 

2.2 Foreldresamtaler

 

Når barnet begynner i barnehagen får det tildelt en primærkontakt for det første barnehageåret. En av de første barnehagedagene vil foreldre/primærkontakt ha en liten samtale om barnet og om rutinene i barnehagen. Noen uker etter oppstart vil foreldre/primærkontakt ha en oppfølgingssamtale, med fokus på hvordan oppstarten har gått.

 

Kort tid etter jul tilbys det foreldresamtaler for alle barna. Innholdet blir da barnets utvikling og trivsel, men også andre saker som foreldre/ansatte mener er viktige når det gjelder barnets opphold i barnehagen.

 

Ved behov kan både ansatte og foreldre be om ekstra foreldresamtaler i løpet av barnehageåret.

 

 

 

 

 

2.3 Foreldremøter og foreldreråd

 

Foreldrerådet består av aller foreldre/foresatte til barna i barnehagen. Foreldrerådet skal ha en leder og en nestleder, som også sitter i barnehagens samarbeidsutvalg.

 

I september inviterer ped.lederne til foreldremøte for hver gruppe. Her blir det fokus på det pedagogiske innholdet for gruppa gjennom året, hvilke forventninger foreldre og ansatte har til barnehageåret etc.

 

Det avholdes et felles foreldremøte i januar/februar. Det er fint om foreldrene kan komme med innspill til tema for dette møtet.

 

På ønske fra foreldrene kan det innkalles til flere foreldremøter/foreldrerådsmøter gjennom året.

2.4 Samarbeidsutvalg

 

Barnehagens samarbeidsutvalg (kalt SU) består av representanter fra foreldrene, barnehagens styre og ansatte. SU kan ha ansvaret for ulike arrangement gjennom året og skal involveres i arbeidet med barnehagens årsplan.

Barnehagens vedtekter har flere opplysninger om SUs oppgaver.

 

2.5 Informasjonsskriv og ulike skjema

 

I løpet av året blir det delt ut en mengde informasjonsskriv og skjemaer til utfylling. Her er noen av dem:

 

 • Ved oppstart i barnehagen innhenter personalet tillatelse fra foreldrene til å ta med barna på turer med personbil/buss (kjøretillatelse) og til å fotografere/filme barna i barnhagen (fototillatelse).

 • Det skal fylles ut en helseerklæring på hvert barn.

 • På Elggruppa må foreldrene gi skriftlig tillatelse dersom barna skal være med på bading

 • Foreldrene må informere skriftlig om hvem andre enn foreldrene som kan hente barnet.

 • Når barnet begynner i barnehagen skal foreldrene motta et hefte med praktisk informasjon, samt barnehagens virksomhetsplan (finnes også på barnehagens hjemmeside).

 • I august hvert år deles barnehagens årsplan ut (finnes også på barnehagens hjemmeside).

 • Hver gruppe utarbeider periodeplaner. Disse legges ut på barnehagens hjemmeside.

 • Hjemmesiden brukes også for å gi annen informasjon til foreldrene, f.eks invitasjon til foreldremøter, arrangement, endring i foreldrebetaling osv.

 • Dersom barnehagen skal overlevere opplysninger om barnet til andre barnehager, til skolen etc, må foreldrene gi et skriftlig samtykke til dette (samtykkeskjema).

 

2.6 Andre samarbeidsformer

 

I løpet av året vil det blir arrangert ulike tilstelninger som foreldrene får tilbud om å være med på. Tilbudet kan variere fra år til år, men eksempler er foreldrekaffe, Lucia-markering, sommerfest og familieovernatting i telt.

 

I september hvert år leier vi buss og drar på langtur. Turmålet kan variere, men vi ønsker at flest mulig barn skal ha med seg foreldre. Dette er turen da vi kan bli litt bedre kjent med hverandre!

 

 

 

I henhold til barnehagens vedtekter er alle foreldrepar forpliktet til en dugnad i året, med varighet ca. 3 timer. Dette kan være husvask, maling, opprydding ute, vedhugging etc. Barnehagens vedtekter har mer informasjon om dugnadsplikten.

 

Foreldre til barn som begynner på skolen neste høst blir fordelt i grupper og har medansvar for 2-3 ulike arrangement gjennom året:

 • Juletrefest i Sørskogbygda

 • 17.mai-arrangementet i Sørskogbygda

 • Evt. sommerfest (dersom få foreldrepar har de ansatte eller samarbeidsutvalget ansvaret for dette arrangementet)

 

3. TILVENNINGSTID

 

For barna under 3 år ønsker vi at foreldrene skal være helt tilstede minimum de 3 første dagene, og tilgjengelige de 2 neste dagene. For barn over 3 år anbefaler vi å bruke 1-3 dager sammen med barnet i barnehagen, men dette vil være avhengig av bl.a barnets tidligere erfaringer. Vi ønsker uansett at alle nye foreldre skal ta seg tid til å være en stund på avdelingen, slik at de blir kjent med andre barn, rutiner og personalet.

 

Det er best at den første dagen blir kort, mens dag nummer to og tre gjerne kan være litt lengre. Gjør avtaler med personalet underveis.

 

Gi informasjon til personalet om hva som er viktig for barnets trivsel (mat, søvn, kosedyr, om det er redd for noe osv.). Samtidig må personalet gi foreldrene informasjon om hvordan barnets dag har vært. Er du bekymret eller lurer på noe, så snakk med personalet!!!

 

Hvor lang tid barna trenger på å bli trygge i barnehagen vil variere. Noen trenger lang tid, mens andre slår seg til ro fra første dag. Vær forberedt på at tilvenningen til barnehagetilværelsen kan være litt slitsom, både for barn og foreldre. Ikke gi opp selv om det tar litt tid. Husk at mange andre har vært i samme situasjon tidligere, og kanskje kan gi dere noen gode råd.

 

Når barnet har begynt i barnehagen er det viktig med regelmessig frammøte, slik at barnet blir kjent med de andre barna, personalet og barnehagens rutiner.

 

Se ellers Informasjon til foreldrene/foresatte om oppstart i Sørskogbygda Naturbarnehage. (Deles ut før barnet begynner, og ligger på barnehagens hjemmeside)

 

4. BARN MED BEHOV FOR SÆRSKILT HJELP OG STØTTE

 

Barn kan av ulike grunner ha behov for særskilt hjelp og støtte, for en kortere eller lengre periode. Det kan være behov for å samarbeide med f.eks PPT, logoped, helsestasjon, BUP, fysioterapeut eller barnevernstjenesten. I slike tilfeller vil foreldrene bli bedt om samtykke. (Se også punkt 15.4 når det gjelder barnevernstjenesten).

 

5. HELSEERKLÆRING OG SYKDOM

 

Når barnet begynner i barnehagen skal det legges fram en erklæring om barnets helse. Opplysningene gis på eget skjema som deles ut ved barnehagestart. Husk å gi personalet nye opplysninger om barnets helsetilstand etterhvert.

 

 

 

Når barn blir syke bør de få slippe å være i barnehagen. Dette for barnets egen del, men også for å redusere sykefraværet for andre barn og personalet. Det er viktig at barna er friske nok til å være ute, ettersom vi oppholder oss ute store deler av dagen.

 

Elverum kommune har utarbeidet retningslinjer for syke barn og barnehage, og disse blir utdelt til nye barn ved barnehagestart.

 

Skal barnet ha medisiner av noe slag i løpet av barnehagen, skal alltid foreldre fylle ut et skjema på forhånd som gir personalet tillatelse til å gi barnet den aktuelle medisinen. Skjemaet fås ved henvendelse til personalet.

 

Skulle barnet bli sykt i løpet av barnehagedagen vil vi kontakte foreldrene. Samtidig ønsker vi beskjed dersom barna er hjemme pga. sykdom.

 

6. FORSIKRING

 

Barnehagen har valgt å tegne en heltids ulykkesforsikring for barnehagens barn. Forsikringen opphører den dagen barnet ikke lenger er tilknyttet barnehagen. Forsikringen gjelder hele døgnet og omfatter ulykkesskader som det forsikrede barnet blir rammet av og som medfører varig medisinsk invaliditet eller dødsfall. Forsikringen dekker bl.a lege og tannlegebehandling, fysikalsk behandling og behandling hos kiropraktor. Skader meldes forsikringsselskapet på eget skjema som fylles ut av styrer. Barnehagens styrer kan gi nærmere informasjon om forsikringsavtalen.

 

7. TRAFIKKSIKKERHET OG TRANSPORT AV BARN

 

I forbindelse med utflukter kan det være nødvendig å transportere barna i personbiler/buss. Når barnet begynner i barnehagen blir det delt ut et skjema der foreldrene med sin underskrift gir tillatelse til at barna kan delta på utflukter med personbil/buss. Barnehagen har utarbeidet egne retningslinjer for hvordan en skal ivareta barnas sikkerhet på slike utflukter.

 

Foreldrene oppfordres også til å tenke trafikksikkerhet ved bringing og henting av barn i barnehagen. Dette gjelder sikring av barn i egen bil, men også parkering på barnehagens område. Ingen barn skal dessuten gå utenfor barnehageporten uten følge med en voksen.

 

8. MAT OG DRIKKE

 

I løpet av en barnehagedag serveres det tre måltider; frokost, lunsj og ettermiddagsmat (kalt "frukt"). Barn som skal spise frokost har med egen matpakke (uten drikke), mens de øvrige måltidene ordnes av barnehagen.

 

Minst en gang hver uke vil brødmaten byttes ut med et varmt måltid, salat etc.

 

Barnehagen ønsker å bidra til at barna får sunne matvaner. Vi er bevisste på hva vi tilbyr barna av mat i det daglige, og har bl.a valgt bort de mest sukkerholdige matvarene. Vi forsøker også å finne sunnere alternativ til godteri, kaker, brus og is når vi skal kose oss. Samtidig er vi opptatt av naturen som spiskammer, og innhøsting av frukt og bær innebærer nødvendigvis at disse råvarene blir brukt i safting, sylting, desserter og baking.

 

Hver tirsdag i tidsrommet 15. mars – 31. desember spiser vi frokost ute (evt. inne i lavvo eller koie). I tidsrommet 1. mai – 30. september spiser vi også frokost ute på torsdager – evt. også andre dager med finvær. For de minste tas det værforbehold! Felles for alle er imidlertid at vi er ute fra kl. 0630 disse dagene, og det kan derfor være en fordel å komme ferdig kledt for dette.

9. SØVN OG HVILE

 

Mange barn trenger søvn og hvile i løpet av en barnehagedag. Barn som skal sove har med seg egne vogner med egnet sengetøy til utebruk, samt myggnett og regntrekk. På de kaldeste dagene vil vognene plasseres inne.

 

Også andre barn kan ha behov for en hvilestund i løpet av dagen. Snakk med personalet dersom barnet av en eller annen grunn er ekstra slitent.

 

10. KLÆR

 

Barna har behov for lette klær innendørs. Tøfler og sko til innebruk kan gjerne være igjen i barnehagen. Trives ikke barna med sko/tøfler er sklisikre sokker et alternativ.

 

Vi ønsker å gi barna gode naturopplevelser, gjennom hele året og i all slags vær. Dette stiller krav til

hva barna har med seg av klær og fottøy. De må også ha minst et ekstra skift av det meste. Ekstratøyet bør ligge i barnehagen.

 

Vi har laget en huskeliste som kan være til god hjelp

 • ekstra undertøy og sokker (tynne/tykke)

 • strømpebukser eller stillongs, ull er å foretrekke (helst uten fot, da det ofte holder å skifte sokker når barna er våte på bena)

 • ekstra bukser og gensere (buksene bør være slik at barna klarer å gå på do selv når de blir store nok til det)

 • tykk genser og bukse for kalde dager (ull eller fleece)

 • utedress (tynn med gummeforsterkning på baken/knær til vår og høst, foret til vinterbruk)

 • regntøy (vanntett, men samtidig slik at det "puster". Todelt er å foretrekke, med høy bukse)

 • fottøy etter vær (og cheroxer egner seg ikke til vinterbruk!)

 • lue og hals til kalde dager (ikke skjerf på grunn av faren for å henge seg fast)

 • votter (helst ikke vanter/hansker før barnet klarer å ta på disse uten voksenhjelp. For de minste barna er det fint med votteklyper)

 • gammasjer til vinterbruk (hindrer snøen i komme ned i skoene)

 • solhatt/caps og solkrem til varme vår- og sommerdager

 • viktig: klær med fastsydde hetter og klær med snøring rundt halsen utgjør en fare for å henge seg fast, og anbefales ikke!

 

Spør personalet om råd dersom du er usikker på hva barnet trenger av klær og fottøy i barnehagen.

 

Vi voksne vil dessuten sette stor pris på om barnas klær og fottøy blir navnet. Det er også fint om dere hjelper oss å holde orden i garderoben. Vi regner det som foreldrenes ansvar å holde orden på sitt barns garderobeplass. Dette innebærer bl.a å ta med barnas klær hjem til vask/tørk når det er behov for det.

 

11. LEKER OG UTSTYR

 

Etter ønske fra foreldrene ber vi om at barnas leker blir igjen hjemme. Mange foreldre synes det er lettere å forholde seg til dette når det er en felles regel for alle barna i barnehagen. Dersom barna likevel lurer med seg en leke fra hjemme, gjør vi oppmerksom på at barnehagen ikke har ansvar for leker som blir borte eller blir ødelagt.

Av og til vil gruppene skrive "ha-med-dag" på ukeplanen. Disse dagene er det greit å ha med en leke som barna trygt kan låne bort til andre.

 

I vinterhalvåret er det fint om barna kan ha skiutstyr i barnehagen. De kan også ha med egne akebrett, men ikke snow-racere.

 

12. ERSTATNING AV KLÆR OG UTSTYR

 

Av og til blir barnas klær og utstyr ødelagt i barnehagen. Det er utarbeidet retningslinjer for hva som det kan kreves erstatning for - se punkt 18 i barnehagevedtektene.

 

13. FØDSELSDAGSFEIRING

 

Vi markerer alle fødselsdager på en enkel måte i barnehagen. Gruppene har hver sine måte å feire dagene på, men felles for alle er at flagget heises, fødselsdagsbarnet får krone og fødselsdagssangen synges. Fødselsdagsbarnet og felles opplevelser står i fokus, og kaker og is blir forbeholdt feiringen hjemme.

 

14. FOTOGRAFERING/FILMING - OFFENTLIGGJØRING AV BARNEHAGEBILDER

 

Det tas mange bilder i barnehagen, og noen av disse blir brukt på dagsrapportene og barnehagens hjemmeside. Når barna slutter i barnehagen vil de få en CD med bilder fra tiden i barnehagen. Det er alltid foreldre som ønsker å fotografere/filme på arrangement, turer etc., og i løpet av året kan det være journalister eller andre som ønsker å ta bilder i barnehagen. Barnehagen har av den grunn utarbeidet retningslinjer for fotografering, filming og offentliggjøring av bilder, og dette innebærer bl.a at foreldrene må fylle ut et samtykke-skjema for hva de ønsker for sine barn.

 

Vi minner også om å vise nettvett når det gjelder hva en legger ut av bilder på Facebook etc. Som en gylden regel skal ikke bilder fra barnehagen legges ut.

 

 

15. BEREDSKAPSRUTINER

 

Barnehagen har på ulike måter forberedt seg på mulige krisesituasjoner, og det er utarbeidet beredskapsrutiner for bl.a

 • brann

 • ulykkessituasjoner

 • sorg- og traumebearbeiding

 • ved mistanke om omsorgssvikt og seksuelt misbruk

 • ved mistanke om at den som bringer/henter barn er ruset

 • dersom barn forsvinner i barnehagetiden

 • dersom en av foreldrene ikke får hente eget barn i barnehagen

 • smittevern

 

15.1 Ved brann

 

Et branntilløp vil innebære en evakuering av barnehagen. Sørskogbygda samfunnshus vil bli brukt som evakueringssted. Derifra vil alle foreldre bli oppringt, slik at barna kan hentes. Husk å informere barnehagen om endring av telefonnummer.

 

 

 

15.2 Ved ulykkessituasjoner og alvorlige sykdomstilfeller i barnehagen

 

Det er utarbeidet rutiner som skal sikre den skadde/syke rask og nødvendig hjelp. Hovedregelen er at AMK-sentralen skal kontaktes først ved alvorlige og livstruende situasjoner. Deretter skal foreldrene kontaktes.

 

Ved mindre alvorlige skader/sykdomstilfeller kontaktes først foreldrene, slik at personalet og foreldrene sammen blir enige om hvem som skal følge barnet til lege.

 

Ved alvorlige ulykkessituasjoner vil det bli kalt inn til et raskt foreldremøte for å gi alle berørte mulighet til å snakke om det som har skjedd og for å gi samme informasjon til alle.

 

Skader i barnehagen som fører til kontakt med lege/tannlege blir alltid dokumentert på eget skjema. Også nestenulykker dokumenteres. Avhengig av ulykkens art kan det være aktuelt å kontakte politiet.

 

15.3 Sorg- og traumebearbeiding

 

Det er utarbeidet rutiner for hvordan barnehagen skal forholde seg dersom barn, ansatte eller hjem med barnehagebarn rammes av dødsfall eller andre alvorlige situasjoner. Styrer vil ta kontakt med de pårørende, og nødvendig informasjon vil bli gitt andre berørte i form av skriv eller en samling i barnehagen. Det kan også være aktuelt å ha med andre fagpersoner/støttespillere i denne prosessen.

 

15.4 Ved mistanke om omsorgssvikt eller overgrep

 

Dersom barnehagen mistenker at barn blir utsatt for omsorgssvikt eller overgrep i hjemmet, er de ansatte forpliktet til å melde dette til barnevernstjenesten.I de fleste tilfeller vil foreldrene bli orientert, men i alvorligere tilfeller kan meldingen gå til barnevernet uten at foreldrene blir informert. Dette skjer i de tilfellene hvor det er viktig at barnet får en beskyttelse raskt. Det vil da i tillegg bli vurdert å kontakte politiet.

 

Det er utarbeidet en plan for Elverum kommune når det gjelder hva som skjer dersom en mistenker at et barn har blitt utsatt for seksuelle overgrep av en barnehageansatt. Denne trer i kraft dersom det kommer en anklage eller blir uttalt en mistanke.

 

15.5 Ved mistanke om at den som bringer/henter barnet er ruset

 

Dersom det lukter alkohol av foreldre (eller andre) ved bringing eller henting skal barnehagens ansatte umiddelbart varsle politiet. Det samme skjer ved mistanke om at den som bringer/henter er ruset av andre grunner. Det vil også være aktuelt å kontakte barnevernstjenesten.

 

15.6 Dersom barn forsvinner i barnehagetiden

 

Dersom det oppdages at barn mangler skal det umiddelbart startes en leteaksjon av barnehagens ansatte. Hvis letingen er resultatløs etter 15-20 minutter (avhengig av hvor vi oppholder oss) skal politiet varsles. Deretter vil foreldrene umiddelbart bli kontaktet.

 

15.7 Dersom en av foreldrene ikke får hente eget barn i barnehagen

 

Ved samlivsbrudd får barnehagen av og til beskjed om at en av foreldrene ikke får lov til å hente barnet. Det er den som barnet bor fast hos som bestemmer hvem som kan bringe/hente barnet i barnehagen. I samarbeid med denne personen blir det utarbeidet en beredskapsplan.

15.8 Smittevern

 

Dersom det oppstår mange lignende sykdomstilfeller i barnehagen, eller det er fare for en epedemi (som f.eks svineinfluensa), kan det bli nødvendig å iverksette tiltak for å unngå smittespredning. Foreldre blir gjort kjent med dette via hjemmesiden. Ellers gjelder retningslinjer for sykdom som deles ut når barnet starter i barnehagen.

 

16. DAGSRYTME

 

For både små og store i barnehagen er det viktig å ha en noenlunde fast dagsrytme. Barna føler trygghet når de vet hva som skal skje til de ulike tidene på dagen. Dagsrytmen kan endre seg noe utover året, avhengig av bl.a årstidene og barnas soverutiner.

 

Kl. 0630 Barnehagen låses opp og de første barna kommer.

Frilek for barna, matpakker til dagens turer smøres osv.

Kl. 0800 Frokost for de som kommer tidlig (inne eller ute).

Kl. 0830 Frileken fortsetter, inne eller ute. Tursekker pakkes.

Kl. 1000Vi går på tur, planlagte aktiviter starter - og leken fortsetter i gruppene. Fordi vi ønsker å komme oss avgårde kl. 1000, er det derfor fint om barna er på plass til kl. 0930!

Kl. 1130 Lunsj, inne eller ute.

Kl. 1230 Sovetid for de som trenger det, frilek ute for de andre.

Kl. 1400 Gruppene skal være tilbake fra sine turer. Noen dager kan de imidlertid gi beskjed om at de ønsker å bli hentet senere, eller befinner seg på et annet sted enn lekeplassen, jordet eller i koia

Kl. 1400 Ettermiddagsmat (kalt "frukt"), som foregår ute når været tillater det.

Kl. 1700 Barnehagen låses.

 

17. PERSONALETS ARBEIDSTID

 

Barnehagens åpningstid er fra kl. 0630-1700, noe som gjør at det er behov for en vaktordning når det gjelder de ansattes arbeidstid. I hovedregel gjelder

 • Tidligvakter: To begynner kl. 0630 og en kl. 0730.

 • Mellomvakter: Minst en begynner kl. 0800 (og går som regel til kl. 1530) og en begynner kl. 0830 (og går som regel til 1600).

 • Senvakter: To avslutter arbeidsdagen kl. 1700.

 • Øvrige vakter vil variere noe fra år til år.