/>

TILVENNING TIL BARNEHAGEN

Informasjon om rutiner i forbindelse med oppstart i Sørskogbygda Naturbarnehage SA

Det å begynne i barnehagen er et skritt inn i en ny verden for barnet. De siste årene har det blitt gjennomført forskning som viser at de første 2-4 ukene kan være en stressende periode for småbarn, men forskningen viser også hva som skal til for at overgangen fra hjem til barnehage skal bli så myk som mulig for barna. Denne kunnskapen har fått betydning for hvordan vi organiserer og tilrettelegger den første tiden i barnehagen for barna, men vi bygger også våre rutiner på egne tidligere erfaringer.

 

Foreldreaktiv tilvenning

 

Forskning viser at barnets stressnivå synker når foreldre er tilstede sammen med barnet, og dette viser hvor viktig foreldrene er for barnet i tilvenningsperioden. Det er derfor ønskelig at en av foreldrene er tilstede i barnehagen de første dagene.

 

For barna under 3 år ønsker vi at foreldrene skal være helt tilstede minimum de 3 første dagene, og tilgjengelige de 2 neste dagene. For barn over 3 år anbefaler vi å bruke 1-3 dager sammen med barnet i barnehagen, men dette vil være avhengig av bl.a barnets tidligere erfaringer. Vi ønsker uansett at alle nye foreldre skal ta seg tid til å være en tid på avdelingen, slik at de blir kjent med andre barn, rutiner og personalet.

 

Tilvenningen må foregå på en fleksibel og avslappet måte, tilpasset barnets behov og reaksjoner. Hvor lang tid hvert enkelt barn trenger for å bli trygg, avhenger av barnets alder, personlighet og tidligere erfaringer.

 

Vi har stor tro på at en god og trygg tilvenning vil fremme læring og utvikling hos det enkelte barn.

 

Kontaktpersoner i barnehagen

 

Barnets opplevelser i tilvenningstiden henger også sammen med hvordan det blir møtt av personalet i barnehagen. Hvert barn skal bli møtt av trygge, kompetente og tilstedeværende ansatte som kan se barnets behov.

 

Under oppstarten trenger barnet ofte tett voksenkontakt, og barnet vil derfor få tildelt en kontaktperson (primærkontakt) som har et ekstra ansvar for barnet og kontakten med foreldrene i den første tiden. Kontaktpersonen må sørge for at barnet får dekket sitt tilknytningsbehov, og at det etterhvert kan gå videre til utforskning og lek.

 

Etterhvert er det viktig at barnet også blir kjent med flere voksne, slik at det ikke blir så sårbart dersom kontaktpersonen er borte fra jobb. .

 

Alle barn og foreldre har forskjellige behov under oppstarten, og det er viktig at barnehagens ansatte møter disse behovene så langt det er mulig.

 

Trygghetssirkelen illustrerer hvordan voksne i barnehagen kan fungere som en base for trygghet og støtte, noe som motiverer barnet til å utforske omgivelsene. Når barnet trenger trøst, omsorg og nærhet, fungerer den samme voksne som en trygg havn.

 

 

 

Tilvenningstiden i korte trekk

 

 • Foreldre skal så tidlig som mulig få nødvendig informasjon om barnehagen, bl.a rutiner for tilvenningstiden.

 • Foreldremøte for nye foreldre før oppstart, med fokus på oppstartfasen og tilvenningsdagene (gjelder for de med oppstart på høsten).

 • Bli-kjent-uke i juni for de som starter i august/september. Forventer at foreldre benytter seg av denne muligheten til å bli kjent med barnehagen.

 • Avtale om besøksdager før oppstart for de som begynner senere i barnehageåret.

 • Om ønskelig kan pedagogisk leder eller primærkontakt komme på hjemmebesøk

 • Ved oppstart er foreldre tilstede sammen med barnet i minimum 3 hele dager (gjelder barn under 3 år), og lett tilgjengelige de 2 neste dagene. Med unntak av den første dagen ønsker vi at det kun er en av foreldrene tilstede, og det er også en fordel om det er den samme som følger barnet hele tilvenningsuka.

 • Foreldre har hovedansvaret for barnet i lek, stell og måltider de første dagene, men gradvis kan personalet ta over

 • Anbefaler at foreldre holder seg i ro (gjerne sittende på golvet) og ikke beveger seg rundt i rommet/barnehagen. Barn utforsker miljøet, andre barn og andre voksne med større tillit og trygghet når de vet at foreldrene sitter stille.

  Når barnet sover kan foreldrene gjøre seg kjent med resten av avdelingen/barnehagen

 • Av hensyn til barna er det maksimalt 3 nye barn som starter samtidig (gjelder barn under 3 år)

 • Barnets kontaktperson er i nærheten og nærmer seg barnet gradvis

 • Personalet sørger for god struktur og organisering. Fast dagsrytme med faste aktiviteter og sanger som skaper forutsigbarhet.

 • I den første tiden anbefaler vi at det kun er en av foreldrene som leverer. Ta heller med den andre foreldren, søsken eller besteforeldre ved henting, da det er stas☺Når barnet er trygt og godt tilvent kan det være flere som leverer.

 • Ekorngruppa skjermes fra de andre gruppene de første ukene av barnehageåret, og evt. andre perioder dersom nye barn begynner

 • For de minste barna settes det opp en collage (hus) på veggen så raskt som mulig. Inneholder bilder av familiemedlemmer/familiens dyr, noe som kan være trygghetsskapende for barna

 • Oppstartsamtale mellom foreldre og kontaktperson gjennomføres i løpet av de første dagene, oppfølgingssamtale (evalueringssamtale) når det har gått 3-4 uker. Barnet selv kan være med på oppfølgingssamtalen.

 • Barnet kan gjerne ha en koseklut/kosebamse liggende i barnehagen, for trøst og trygghet

 

De første dagene

 

Klokkeslettene er kun veiledende, og avtales nærmere med kontaktpersonen:

 

Dag 1: Klokken 0930-1330

 

Dag 2: Klokken 0930-1430

 

Dag 3: Klokken 0800 – 1500

 

Ta med:

 • Tøfler eller sklisokker

 • Klesskift

 • Klær og sko til å være ute i

 • Bleier og evt. våtservietter til bleiebarn

 • Vogn, tepper/pose og myggnett/regntrekk til de som skal sove

 • Evt. smokk, koseklut/kosebamse

 • Bilder av personer og dyr som er viktige for barnet

 

 

 

 

Forskning og aktuell litteratur – hva vi bygger våre rutiner på

 

Trygghetssirkelen - Circle of Security (Cooper, Hoffmann og Powell)

«Jåttåmodellen» - modell for tilvenningstiden fra Stavanger kommune

Tilknytningsteori (Maj Britt Drugli, Gerd Abrahamson m.fl.)

Barnehageloven