Samvirkevedtekter

1. Sammenslutningsform, foretaksnavn, forretningskontor m.v 2. Formål (jfr. samvirkeloven) 3. Medlemskap 4. Ansvar for gjeld 5. Elektronisk kommunikasjon 6. Utmelding 7. Styrets sammensetning og funksjonstid 8. Styrets oppgaver 9. Styrets vedtak 10. Daglig leder (styrer) 11. Valgkomite og frasigelse av verv 12. Årsmøte 13. Innkalling til årsmøte 14. Saker som skal behandles på årsmøtet 15. Stemmeregler for årsmøtet 16. Ekstraordinært årsmøte 17. Eksklusjon 18. Oppløsning og avvikling 19. Forholdet til lov om samvirkeforetak

1. Sammenslutningsform, foretaksnavn, forretningskontor m.v.

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Sørskogbygda Naturbarnehage SA. Foretaket har forretningskontor i Elverum kommune.

Foretaket har adresse Øvre Skurubergsveg 80, 2412 Sørskogbygda.

2. Formål (jfr. samvirkeloven)

Foretakets formål er å eie og drive barnehage til beste for medlemmene og deres barn.

Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av barnehagetjenester fra foretaket.

Formålet er ikke kapitalavkastning til medlemmene. Eventuelt overskudd skal godskrives egenkapitalen i foretaket.

3. Medlemskap

Foretaket er åpent for foreldre/foresatte som får tilbud om barnehageplass i barnehagen. Når foreldre/foresatte har akseptert tilbud om barnehageplass, plikter de å bli medlem av foretaket.

Medlemmene skal ikke betale andelsinnskudd, men medlemskap forutsetter betaling av en årlig kontingent fastsatt av årsmøtet. Betalingsfrist for den årlige kontingenten er 1. april for de som allerede er medlemmer, og ellers når en melder seg inn i foretaket eller aksepterer tilbud om barnehageplass.

Medlemskap gir ingen garanti for barnehageplass. For opptaksregler se pkt. 11 i barnehagevedtektene.

Det er ikke mulig å overføre medlemskap, bortsett fra innen husstanden.

4. Ansvar for gjeld

Det enkelte medlem hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

5. Elektronisk kommunikasjon

Foretaket kan bruke elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsel, informasjon, utsendelse av dokumenter og lignende etter samvirkeloven til medlemmene, såfremt medlemmet uttrykkelig har godtatt dette og ikke noe annet følger lov om samvirkeforetak.

Når et medlem skal gi meldinger eller lignende etter lov om samvirkeforetak, kan medlemmet gjøre dette ved hjelp av elektronisk kommunikasjon til den e-postadressen eller på den måten daglig leder (styrer) eller styret har fastsatt til dette formålet.

6. Utmelding

Utmelding av foretaket skal skje skriftlig, og med to måneders varsel. Utmeldingen gjelder fra den 1. i påfølgende måned. Utmelding av medlemmet medfører at barnet mister barnehageplassen.

Når en barnehageplass sies opp (jfr. barnehagevedtektene pkt.16) fortsetter medlemskapet ut kalenderåret så sant medlemmet ikke selv sier opp medlemskapet.

7. Styrets sammensetning og funksjonstid

Foretaket skal ha et styre bestående av fire til seks medlemmer og to varamedlemmer som velges på årsmøtet blant foretakets medlemmer. Styrets medlemmer velges av årsmøtet, og det må komme klart frem hvilken rolle hvert enkelt styremedlem skal ha.

Funksjonstiden for styreleder er ett år, mens øvrige styre- og varamedlemmer velges for to år. Det anbefales at styreleder har minst ett års funksjonstid i styret før vedkommende tar vervet som styreleder. Av de øvrige medlemmene er halvparten på valg hvert år. Styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

8. Styrets oppgaver

Styret

skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer

skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten

skal fastsette planer og budsjett for virksomheten, og orientere om budsjettet på årsmøtet

skal holde seg orientert om foretakets økonomiske situasjon, og se til at det blir ført fullgod kontroll med virksomheten, regnskapet og formuesforvaltningen

skal kontinuerlig vurdere satsene for barnehageplass, og innhente fullmakt til å endre kontingentens størrelse, foreldrebetaling og søskenmoderasjon dersom dette viser seg nødvendig (se barnehagevedtektene pkt. 12)

skal engasjere regnskapsfører

skal legge regnskap og styrets beretning fram for årsmøtet

skal sette i verk de undersøkelsene som styret mener er nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal sette i verk slike undersøkelser dersom en eller flere av styremedlemmene krever det

skal føre tilsyn med daglig leder (styrer) og virksomheten i foretaket for øvrig. Styret bør fastsette instruks for daglig leder

skal utarbeide en styreinstruks

har arbeidsgiveransvaret i barnehagen. Daglig leder (styrer) er arbeidsgivers representant i barnehagen

skal ansette nytt personell etter innstilling fra daglig leder (styrer)

har ansvar for opptak av barn etter innstilling fra daglig leder (styrer)

skal velge ut to representanter med vara til barnehagens samarbeidsutvalg

skal søke relevant bistand eksternt dersom styremedlemmene ikke har nødvendig kompetanse i spørsmål om økonomi, styrearbeid, arbeidsrett, helse-miljø-sikkerhet m.v.

styret forpliktes utad ved styrets leder og nestleder

Styreleder skal sørge for at styret holder møter så ofte som det trengs, og er møteleder for styret. Et styremedlem eller daglig leder (styrer) kan kreve at styret sammenkalles for å ta opp bestemte saker.

Det skal føres protokoll over styresakene i samsvar med samvirkeloven. Protokollen må etter hvert møte godkjennes og signeres av de styremedlemmene som har vært med på styrebehandlingen. Protokollen skal innbindes og oppbevares på forsvarlig måte.

9. Styrets vedtak

Styrerepresentantene har møteplikt i styremøter. 1. varamedlem møter fast på styremøtene, 2. varamedlem møter etter innkalling.

Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er tilstede eller er med på saksbehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe vedtak uten at alle styremedlemmene så langt det er mulig har fått anledning til å delta i behandlingen av styresaken. Varamedlemmene har stemmerett dersom noen av de ordinære styremedlemmene er fraværende.

Et styrevedtak krever at flertallet av de styremedlemmene som er med på behandlingen av en sak har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. De som stemmer for vedtak som innebærer en endring må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.

Ved valg og ansettelser er den som får flest stemmer valgt eller ansatt. Styret kan på forhånd fastsette at det skal stemmes på nytt dersom ingen får flertall av stemmene. Valget kan da avgjøres ved loddtrekning.

Daglig leder (styrer) har møteplikt og tale- og forslagsett på styremøter, men ikke stemmerett. De ansattes tillitsvalgt har møte-, tale- og forslagsrett i saker som er av betydning for personalet, men har ingen stemmerett.

10. Daglig leder (styrer)

Foretakets daglige leder ansettes av styret.

Daglig leder

skal stå for den daglige administrative og pedagogiske ledelsen av virksomheten

skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt

kan avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i hvert enkelt tilfelle, eller når det er til vesentlig ulempe for foretaket å vente på styrevedtak. Styret skal ha melding om avgjørelsen så snart som mulig

skal sørge for at foretakets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte

skal sørge for at barnehagen har et internkontrollsystem som er i henhold til lover og forskrifter

skal minst hver fjerde måned, i møte eller skriftlig, gi styret melding om virksomheten i foretaket, tilstand for foretaket og resultatutviklingen

Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter forholdene i foretaket er av uvanlig art eller av stor betydning.

Styret og det enkelte styremedlem kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse for bestemte saker. Daglig leder skal gi en slik redegjørelse til hele styret, selv om det er bedt om av ett enkelt styremedlem.

11. Valgkomite og frasigelse av verv

Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer. Medlemmene velges for en toårsperiode. Maksimum to medlemmer er på valg hvert år. Valgkomiteen konstituerer seg selv.

Valgkomiteen

skal foreslå ny styreleder for årsmøtet

skal foreslå nye styremedlemmer (inkludert varamedlemmer) for årsmøtet

skal foreslå nye representanter til valgkomiteen for årsmøtet

skal tilstrebe at styret til enhver tid har medlemmer med den nødvendige kompetansen innen økonomi, styrearbeid, arbeidsrett, helse-miljø-sikkerhet m.v.

Frasigelser av verv skal skje skriftlig til valgkomiteen senest innen utgangen av første uke i januar, eller på det tidspunkt styret fastsetter.

12. Årsmøte

Årsmøtet er foretakets øverste organ. Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år.

Årsmøtet ledes av styrelederen med mindre årsmøtet velger en annen møteleder. Referent velges på forhånd av styret.

13. Innkalling til årsmøte

Styrets innkalling til årsmøtet skal være skriftlig og sendes medlemmene med minst 30 dagers varsel. Innkallingen skal inneholde tid, sted, hvilke saker som årsmøtet skal behandle og frist for innmelding av saker.

Forslag fra medlemmene må, for å kunne bli behandlet, være styret i hende senest 14 dager før årsmøtets avvikling. Innmeldte saker, sammen med saker fra styret (bl.a vedtektsendringer), må være tatt inn i den utsendte sakslisten for å kunne bli behandlet. Er innkallingen allerede sendt, skal det sendes ny innkalling dersom denne kan komme frem minst en uke før årsmøtet skal holdes.

14. Saker som skal behandles på årsmøtet

Følgende saker skal behandles på årsmøtet:

valg av møteleder (som regel styreleder) og to personer til å skrive under protokollen

utarbeidelse av liste over møtende medlemmer på møtet, antall stemmeberettigede og hvor mange stemmer disse har

gjennomgang av styrets årsmelding

godkjennelse av årsregnskap

orientering om budsjett (inkludert barnehagesatser, søskenmoderasjon og kontingent)

valg av styreleder, styremedlemmer og valgkomite

valg av revisor

eventuelle forslag til vedtektsendringer

eventuelt forslag til oppløsning

andre saker som er korrekt meldt inn for behandling

15. Stemmeregler for årsmøtet

Hvert medlem (dvs. hver innbetalt årskontingent) har en stemme. Vedtak treffes ved alminnelig flertall (mer enn halvparten av de stemmeberettigede må stemme for). Vedtak om vedtaktsendring krever 2/3 flertall.

Vedtak om oppløsning krever 3/4 flertall og at minst 50 prosent av medlemmene er representert.

I øvrige saker stilles det ingen krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være tilstede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig. Imidlertid må 2/3 av styret være tilstede på årsmøtet.

Personalet har uttalerett på årsmøtet når det gjelder forslag til vedtektsendringer, men de har ingen stemmerett så sant de ikke samtidig er medlemmer i foretaket.

Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Fullmaktstemmer kan ikke gis.

16. Ekstraordinært årsmøte

Styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst 10 prosent av medlemmene krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

For ekstraordinært årsmøte gjelder de samme saksbehandlingsreglene som for ordinært årsmøte. Bare den/de saker som fremkommer av innkallingen kan behandles.

17. Eksklusjon

Medlemmer som overtrer vedtektene eller lovlig fattede årsmøte- og styrevedtak, skal i første omgang gis en skriftlig advarsel av styret. Ved gjentatte overtredelser, eller hvis overtredelsen er særlig grov, kan årsmøtet med alminnelig flertall (men enn halvparten av stemmene) ekskludere medlemmet.

18. Oppløsning og avvikling

Oppløsning av foretaket besluttes av årsmøtet. Ved oppløsning skal barnehagens gjeld først dekkes. Blir det midler til overs, skal disse tilfalle allmennyttige formål eller andre barnehager i østre Elverum, i henhold til avviklingsstyrets valg og beslutning.

19. Forholdet til lov om samvirkeforetak (samvirkeloven)

Dersom ikke annet følger av vedtekene gjelder lov om samvirkeforetak (samvirkeloven) av 14. desember 2007 nr. 114.